Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

(Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Espen Bakketun)

Vil du vere med å styrke beredskapen i Nordland?

Annonse fra Sivilforsvaret

Vi har ledig fast, 100% stilling som beredskapsmedarbeidar med hovudoppgåve som fagansvarleg teknisk.

Arbeidsoppgaver

- fagansvarleg for materiellforvaltninga i distriktet, under dette oppfølging av kommunale materiellforvaltarar og lager

- ansvar for oppfølging av varslingsanlegg og tilfluktsrom

- bidra i opplærings- og øvingsaktivitet

- inngå i beredskapsvakt i distriktet

- delta i prosjekt- og utviklingsarbeid.

Stilling: Beredskapsmedarbeider - fagansvarlig teknisk

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Stillingstype: Fast

Arbeidstid: 100 prosent

Arbeidssted: Bodøterminalen, 8006 Bodø, Norge

Søknadsfrist: 3. mars 2019


Søk på stillingen her.

For mer informasjon om Sivilforsvaret, se http://www.sivilforsvaret.no


Kvalifikasjoner

Det er krav om:

- relevant utdanning frå høgskole eller fagutdanning. Særleg relevant erfaring kan kompensere for kravet

til utdanning

- minimum 5 års arbeidserfaring

- god IKT-kompetanse

- god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk

- førarkort klasse B

- stillinga krev at den som blir tilsett må vere tryggingsklarert før han eller ho byrjar. Les meir her: tryggingsklarering

Det er ønskjeleg med:

- førarkort lett lastebil med hengar (C1E), lastebil og hengar (CE), minibuss (D1E)

- erfaring frå beredskapsarbeid eller humanitært arbeid

- praktisk erfaring frå drift og vedlikehald

- erfaring frå rettleiing og opplæring

- gode engelskkunnskapar. 

(Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Aril Ødegaard)

Personlige egenskaper

- nettverksbyggar og god på kommunikasjon og samarbeid

- strukturert, sjølvstendig og løysingsorientert

- fleksibel og godt humør

- innovativ og nyfiken

- evne til beredskapstenking. 

Vi tilbyr

- varierte oppgåver i eit kompetent og utviklande fagmiljø

- fast stilling som sivilforsvarsadjutant (kode 0331). Årsløn frå kr. 472.300,- til 515.200,- (ltr. 54-59) avhengig av kvalifikasjonar. Det blir trekt 2 % lovfesta innskot til Statens pensjonskasse

- fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar

- ordna vilkår i ei solid verksemd.

(Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Aril Ødegaard)

Om distriktet og stillinga

Du vil inngå som del av eit team i ein etat med hovudoppgåve å ta vare på vern av sivilbefolkninga i krise og krig. Vi ser etter deg med relevant utdanning frå høgskole samstundes som du er praktisk.

Sivilforsvaret har mange samarbeidspartnarar. Det er difor viktig at den som blir tilsett er samhandlingsorientert og bidreg til å sikre eit positivt omdøme for Sivilforsvaret.

Vi ser etter deg som er samfunnsengasjert, strukturert og nøyaktig, tek ansvar og jobbar sjølvstendig, men også fungerer godt i team. Du må vere trygg på deg sjølv og like å jobbe under press, og du må ha gode sosiale ferdigheiter. For å kunne bidra i oppgåvene til Sivilforsvaret er det viktig at du er fysisk og psykisk skikka til å jobbe i ein beredskapsorganisasjon, under dette kunne delta på øvingar og innsatsar.

For å lykkast med dette viktige samfunnsoppdraget ønskjer vi å ha med deg som er entusiastisk, strukturert og løysingsorientert i teamet vårt. Saman med oss skal du vere med å leggje til rette for at vi er ein relevant, kompetent og føreseieleg ressurs for samfunnet i ulykkes- og krisehandtering i Nordland.

Nordland sivilforsvarsdistrikt har cirka 470 tenestepliktige i operative innsatseiningar fordelte på ni oppsetningsstader i fylket. Distriktskontoret med staben på 10 tilsette er lokalisert i Bodø. Sivilforsvaret er ein statleg beredskapsetat som skal verne befolkninga ved nødssituasjonar i fred, krise og krig, og etaten har særlege beredskapsfullmakter ved alvorleg krise og krig. I tillegg til betydelege personell- og materiellressursar, har distriktet oppgåver innan befolkningsvarsling (sirener/tyfonar), tilsyn med tilfluktsrom og evakuering av sivilbefolkninga i krise og krig.

(Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Odd Skarbomyr)

Generelle opplysningar

- DSB legg vekt på mangfald, og oppmodar difor alle kvalifiserte til å søkje - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hol i CV. DSB jobbar for å realisere inkluderingsdugnaden til regjeringa med mål om at 5 % av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV. Som IA-verksemd legg vi vekt på å leggje arbeidstilhøva til rette for personar med redusert funksjonsevne.

- Som del av praksisen vår gjer vi ein bakgrunnssjekk av kandidatar gjennom den eksterne samarbeidspartnaren vår, Semac AS. Dette er ein systematisk kjelde- og dokumentkontroll av opplysningar søkjarar gjev om utdanning og arbeidserfaring. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk først etter signert samtykke frå kandidaten.

- Vi ber om at du legg ved vitnemål/karakterutskrift og relevante attestar som vedlegg til den elektroniske søknaden.

- Det vil bli utarbeidd offentleg søkjarliste ved utløpet av søknadsfristen. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. Offentleglova §25. Om denne oppmodinga ikkje blir etterkome, vil søkjaren få melding og bli gjeve høve til å trekkje søknaden sin før ein utarbeider offentleg søkjarliste.

- Stillinga fører med seg reiseverksemd.

- Den som blir tilsett må rekne med å gjennomføre 3-vekers grunnkurs og andre kurs ved kompetansesenteret til Sivilforsvaret, Starum.

Ta kontakt med: 

Distrikssjef Gustav Kaald-Olsen, telefon 90 18 06 22. 

Epost gustav.kaald-olsen@dsb.no.

Sivilforsvaret er en del av DSB, og er statens beredskapsstyrke for beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig, med sjef og stab i Tønsberg. Regionalt er Sivilforsvaret organisert i 20 distrikter under ledelse av distriktssjefer. 

Sivilforsvaret har 227 fast ansatte og 8 000 tjenestepliktige. Sivilforsvaret er i dag fokusert på oppgaven som forsterkningsressurs for nødetatene i fredstid. 

Sivilforsvaret skal utvikles i en retning som øker evnen til å levere beskyttelse til befolkningen både i krise og krig. For mer informasjon om Sivilforsvaret, se www.sivilforsvaret.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Redaksjonen i Avisa Nordland har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet