Prosjektene blir en del av den nylige vedtatte Bypakke Bodø fase 2 og vil inngå i den store satsingens som Bodø nå har på samferdsel.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen har prioritert oss for disse midlene nå, og 15 millioner kommer selvsagt godt med i arbeidet med å fremme gange, kollektiv og sykkel i Bodø, sier ordfører Ida Pinnerød.

- Små, men viktig

For Bodø blir det nå mulig å gjennomføre følgende prosjekter helt eller delvis:

  • Detaljprosjektering av hovedsykkelrute i Dronningens gate
  • Kollektivholdeplasser i Mørkvedveien
  • Etablering av flere tellepunkter for syklende
  • Bygging av gangforbindelse og snarvei i Gråholten
  • Tilrettelegging for myke trafikanter i Mørkvedlia idretts og friluftspark
  • Tilrettelegging for sykkelvei med fortau i Jernbaneveien
  • Framkommelighet kollektiv trafikkstyring

– Dette er relativt små, men viktige prosjekter for byen og det at vi nå får mulighet til å realisere disse vil gi mye tilbake til folket, sier prosjektansvarlig for Bypakke Bodø, Ingrid Engan Nøren.

Midlene kommer etter langvarig samarbeid i Nettverket for bærekraftige regionbyer, som består av regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene (Tønsberg, Sandefjord og Larvik).

I Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 ble det satt av midler til en ny tilskuddsordning som var øremerket disse byområdene, og det ble lagt opp til en ramme på 600 millioner kroner over fire år.

- Må få varige løsninger

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av 30 millioner til en ny tilskuddsordning for byområdene i nettverket, men inntil nå har det vært en del uklarhet knyttet til disse midlene.

I revidert statsbudsjett for 2022 ble det altså klart at Bodø, sammen med Ålesund, får 15 millioner hver kroner i en engangsutbetaling. Tilskuddet skal inngå som statlig bidrag i Bypakken, og pengene skal brukes på prosjekt som skal fremme klima- og miljøvennlig byutvikling gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange.

– Jeg mener at vi på sikt må få varige løsninger hvor også Bodø og de mindre byområdene får belønningsordninger for kollektiv, sykkel og gange slik de større byene har. Dette vil vi jobbe videre sammen med de andre byene om, sier ordfører Ida Pinnerød.