Siden 20. januar 2020 har vi opplevd en ødeleggelse av prosessen for et hovedsykehus til Sandnessjøen og omegn. En forstyrret sykehusledelse og administrativ prosess som har vært preget av varslet omkamp fra Rana-ordføreren.

Tapet er et felles Helgelandssykehus og fagkompetanse innen medisin for 87.000 beboere, framskrevet til 2060.

I tillegg følger tapet av fagledelse og av ansatte i Helseforetak, ved oppløsning av hele helseforetaket for Helgelands-sykehuset HF.

Fremtiden vil være en helseregion for Helgeland som trygt blir ledet av Nordlandssykehuset HF. Helseregionen Helgeland vil være delt mellom St. Olavs hospital og Nordlandssykehuset i Bodø.

Konsekvens ved veivalg som tas ved styremøte 24. mars 2022 i Helse Nord vil bli følgende:

Et vraket vedtak fra forrige helseminister Bent Høie, ved Foretaksmøte 27. januar 2020.

Et hovedsykehus for Helgeland, et definert stort akuttsykehus, som ut fra Nasjonal helse- og sykehusplan lokaliseres ved nytt bygg til Sandnessjøen og omegn, sammen med flytting av ledelse og av helseforetak til Sandnessjøen.

Et hovedsykehus for regionen Helgeland, for 87.000 beboere framskrevet til 2060.

Forventet kompetansebyggende ved medisinsk og kirurgisk fagområde, hvor Tarmkreftkirurgi med tilstøtende kirurgiske fag, blir det viktigst bærende fagområdet for et Hovedsykehus og for en befolkning bosatt langs Helgelandskysten og på Helgeland innland.

Hovedtyngden av fagkompetansen med IKT og spesialitetene for indremedisin må etableres og bygges opp lokalt der fagene skal utøves når nye Hovedsykehus for Helgeland er på plass.

Konsekvenser: Vedtas plassering av tarmkreftkirurgien til mindre akuttsykehus i Mo i Rana, har kaos- bygging fra Rana i samhandling med ledelse og helseforetaket til Rana, sammen med sterke drifter innen politiske organer, organisasjoner og næringslivsaktører skapt en politisk uholdbar situasjon.

Sykehusprosessen siden 27. jan. 2020 har vært en lukket og styrt prosess som har vært ødeleggende for en forsvarlig forvaltningsskikk for et felles Helgelandssykehus.

Organer som har styrt prosessen mot et ønsket mål, har fratatt tilliten og håpet om en felles helseinstitusjon for store deler av Helgelands befolkning.

Pasienter fra Helgeland vil gå en framtid i møte som nomadepasienter.

De vil imidlertid bli trygt behandlet ved sterke faginstitusjoner i Bodø, Tromsø og Trondheim.

Tiden for et Helgelandssykehuset HF bør etter de siste års sykehusprosess være avsluttet.