AN har sendt Mia-reportasjen til Justisdepartementet, og bedt om svar på om det som kommer fram her er greit, og hva som eventuelt skulle vært gjort annerledes i saken.

«Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag vil jeg understreke at innsatte i norske fengsler har samme rett til helsehjelp som andre borgere. Innsatte skal få helsehjelp - og andre velferdstjenester - fra samme aktører som den øvrige befolkningen. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at den enkelte innsatte kan motta tjenestene. Det følger av dette at det er helse- og omsorgstjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten, ikke kriminalomsorgen, som skal yte helsetjenester og ha kompetanse på behandling av psykisk syke. Helsetjenestene hører inn under helseministerens ansvarsområde. Det er også helse- og omsorgstjenesten som må foreta en helsefaglig vurdering om den enkeltes behov for helsetjenester og eventuelle behov for overføring til døgnbehandling i psykiatrisk institusjon», skriver justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i sitt svar.

«Jeg er imidlertid godt kjent med problemstillingen knyttet til innsatte som er for «friske» til innleggelse i døgnbehandling i psykiatrisk institusjon, men for «syke» til å sone i en ordinær fengselsavdeling. Gjennom statsbudsjettet for 2019 er det vedtatt å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt, for innsatte med psykiske lidelser. Fengsels- og helsepersonell skal her samarbeide om å gi bedre soningsforhold for noen av de innsatte som det er størst utfordringer knyttet til», fortsetter Wara, som også ble bedt om å si hva han tenker om at opp mot 103 innsatte av fengselsledere landet rundt vurderes som for syke for fengsel.

«Det er også nedfelt i Granavolden-plattformen at regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen», legger statsråden til.

Wara ble blant annet spurt hva han som justisminister tenker om at avtaler med spesialisthelsetjenesten ikke er på plass i alle fengsler, og om hva regjeringen vil gjøre for eventuelt å bedre tilbudet for psykisk syke i fengsel.

«Når det gjelder samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene og spesialisthelsetjenesten er dette noe helseministeren og jeg har et vedvarende fokus på. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2018 står det blant annet at de skal iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for innsatte. Helsedepartementet vil få en tilbakemelding på dette fra helseforetakene våren 2019. På bakgrunn av denne rapporteringen vil vi vurdere eventuelle nye tiltak», lyder svaret.

AN har også bedt statsråden kommentere hvordan regjeringen stiller seg til forslagene i saken om håndtering av alvorlig syke i fengsler, som skal opp for Stortinget tirsdag. Her viser Wara til debatten i Stortinget 5. mars.

 

Dette er Mia-saken

* Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017, siktet for angrep med kniv på to sykepleiere.

* Foruten mer enn 200 dager i fengsel, har hun tilbrakt 182 dager i privat helseinstitusjon, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter.

* En siktelse på to forhold er på denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale.

* Fengslene har registrert 41 forsøk på selvskading og selvmord. Sikkerhetscelle og belteseng er gjentatte ganger blitt brukt.

AN publiserte historien om "Mia" 23. februar.