For ikke lenge siden møttes statsledere til FNs generalforsamling. Der hadde de blant annet toppmøte angående Agenda 2030, bærekraftmålene som FN vedtok i 2015, og som Norge har forpliktet seg til å jobbe for å nå. FNs Generalsekretær, Antonio Guterres, beskriver bærekraftmålene som vårt felles ansvar for å sikre en rettferdig globalisering. For å oppnå dette må vi jobbe strategisk med samarbeid og bistand, og ta ansvar der vi kan – også når det gjelder hvilke selskaper vi ønsker å investere i. Beregninger utført av FORUT viser at Norge investerer rundt 90 milliarder kroner fra Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) i alkoholindustrien. FORUT er en norsk bistandsorganisasjon, som eies av IOGT Norge, og som jobber for å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.
Organisasjonene FORUT, Juvente, IOGT og Blå Kors har gått sammen om å lage en kampanje som problematiserer dobbeltmoralen som Norge utviser ved å investere i nettopp alkoholindustrien. Først og fremst handler denne dobbeltmoralen om at vi som nasjon ønsker å oppnå FNs bærekraftmål, men samtidig har investeringer tilsvarende tre årlige bistandsbudsjett i en industri som aktivt undergraver disse målene. Dessuten handler det om at vi i Norge har en solid og forebyggende alkoholpolitikk, som blant annet beskytter barn og unge – og som anerkjenner at alkohol er et folkehelsespørsmål. Det er ikke nødvendigvis slik i andre land, og mange steder utnytter alkoholindustrien svake reguleringer, og driver blant annet med aggressiv markedsføring for å nå nye kundegrupper.
På oppdrag for FORUT har Senter for rus- og avhengighetsforskning laget en rapport om bærekraftmålene, som viser at alkohol er et hinder for å nå målet om god helse for alle. Samtidig er alkoholbruk en spesielt viktig faktor for å nå målsetningene som handler om å redusere byrden fra ikke-smittsomme sykdommer og å bedre folks psykiske helse. Dessuten er reduksjon i skadelig alkoholbruk et mål i seg selv. En annen viktig del av FNs bærekraftmål er kvinner og barns rettigheter, og senere i år kommer det en rapport som tar for seg hvordan alkohol påvirker disse rettighetene i negativ retning.
Alt dette er viktig å ta med seg i diskusjonene rundt bærekraftmålene både her i Norge og internasjonalt. Her hjemme handler det for eksempel om antall skjenkesteder i hver kommune og om ikke å utvide åpningstidene til Vinmonopolet. Internasjonalt handler det om å vise at en solidarisk alkoholpolitikk virker, og er forebyggende. Norges rolle må derfor være å promotere og bygge på dette, heller enn å putte pengene våre i en industri som jobber for det motsatte.