Lover regulerer stadig mer av det norske samfunnet, og det er viktig for den enkelte å avklare og hevde sine rettigheter. Hvilke rettigheter man har og hvordan man skal hevde dem, er imidlertid ikke lett å finne fram til. Dette øker behovet for fri rettshjelp. Som saksbehandlere i Jussbuss erfarer vi at dagens rettshjelpsordning må endres, for å sikre at alle har tilgang til faglig god rettslig bistand.

Forslaget til førstelinjetjeneste må ikke bli lagt i en skuff

I sommer kom utredningen om en mulig førstelinjetjeneste for rettshjelp. Det er viktig at utredningen følges opp og at arbeidet med å utforme en førstelinjetjeneste blir iverksatt. Utredningen inneholder et forslag om å etablere en landsdekkende førstelinjetjeneste. Førstelinjetjenesten innebærer at alle skal kunne få inntil en times gratis rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. Det er også kommet forslag om å opprette en nasjonal telefontjeneste og et digitalt rettshjelpstilbud. Dette er forslag som ikke må bli lagt i en skuff.

En førstelinje-ordning kan på mange måter sammenlignes med primærhelsetjenesten, slik som fastlegeordningen. Den skal løse enkle juridiske problemer på stedet. De med mer komplekse saker vil effektivt kunne bli henvist videre, for å få den hjelpen de har behov for. For å sikre god kvalitet på rettshjelpen er det avgjørende at det er advokater som yter førstelinjerettshjelpen. Det er ikke faglig tilstrekkelig at fri rettshjelp baserer seg på hjelp fra frivillige studentdrevne organisasjoner, for eksempel Jussbuss. Slik som i primærhelsetjenesten er det viktig at leger ivaretar den enkelte pasient, for å sikre kvaliteten på den hjelpen som tilbys.

Det handler om økonomiske prioriteringer

Om en landsdekkende førstelinjetjeneste vil etableres er på mange måter et spørsmål om økonomisk prioritet. Arbeidsgruppen som utredet mulighetene for en slik ordning, har anslått at kostnadene vil bli omtrent 176 millioner kroner per år. Til sammenligning kostet sammenslåingen av de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til Viken skattebetalerne 336 millioner kroner. Oppløsningen av samme området er estimert til å koste mellom 310 og 440 millioner kroner. Vi har for øvrig ingen mening om sammenslåingen, men trekker frem eksempelet for å sette summen i perspektiv.

Jussbuss mener det er avgjørende at en landsdekkende førstelinjetjeneste blir prioritert. Det er godt dokumentert at det foreligger et stort, udekket rettshjelpsbehov i dag, og tjenesten vil komme hele den norske befolkningen til gode. Det er avgjørende i en rettsstat at borgerne har en reell mulighet til å avklare og hevde sine rettigheter.