Vi har en stor utfordring i Nordland: Vi blir stadig færre mennesker her, de unge drar ut og de eldre blir igjen. Sånn kan det ikke fortsette. I den politiske plattformen til fylkesrådet fastslår vi at vi skal være ungdommens fylke! Målet må være å øke Nordlands befolkning ved å gjøre det attraktivt for unge voksne og familier å bo og flytte hit. Da må vi ta noen grep!

Vi må spørre oss selv hvordan kan vi bygge sosialt bærekraftige og robuste lokalsamfunn i Nordland? Samfunn som er gode å vokse opp i og som inspirer unge til å komme tilbake til. Samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Kort og godt et inkluderende fellesskap.

Farlig utenforskap

Det motsatte av fellesskap er utenforskap. Utenforskap er en stor utfordring ikke bare for den enkelte som er utsatt for det, men for hele samfunnet. Fylkesrådet i Nordland er svært opptatt av å få ned antall unge i utenforskap.

Kampen mot utenforskap må starte tidlig allerede i barnehagene og grunnskolen. Vi må styrke de ansattes og foreldrenes kunnskap om hvor viktig det er at barna får møte ubetinget inkludering. For barn som allerede i barnehagen eller i grunnskolen opplever ensomhet og utestengning vil dette forringe barnas livskvalitet og motivasjon for læring. Mange vil også kunne få psykiske problem, som kan følge dem resten av livet. Manglende tiltak i barnehage og grunnskolealder, blir vanskelig å reparere senere.

Videregående skole

Vår viktigste arena i kampen mot mobbing er den videregående skolen.

Vi har en uttalt O-visjon for mobbing og mot selvmord. På skolene våre jobbes det hver dag med å skape gode skolemiljø uten mobbing. En av de viktige faktorene her er oppfølgingstjenesten ved skolene. Her får ungdommene råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og ellers hjelp inn i aktivitet.

Vi har også bevilget midler til et prosjekt ved de videregående skolene i Bodø som handler om å utvikle gode rutiner for oppfølging av enkeltungdommer. Da kan man hjelpe elever som vil få problemer med å gjennomføre tradisjonell videregående opplæring, allerede i ungdomsskolen

Mellomåsen skolesenter har tilbud om voksenopplæring på videregående nivå, for deltakere som av ulike årsaker ikke har gjennomført videregående opplæring. Andre skoler i Nordland har egne lavterskelprosjekter, som BRUA ved Mosjøen videregående skole.

Vi har også inngått samarbeidsavtale med Christian Radich, hvor elever som har behov for et skolefritt år, kan søke å få være mannskap på skoleskipet en periode.

YAM

Nordland er den første fylkeskommunen i landet som i samarbeid med Mental Helse og Mosjøen vgs. har prøvd ut et helsefremmende undervisningsprogram for psykisk helse blant unge. Programmet forkortes YAM (Youth Aware of Mental Health), og har fokus på psykisk helse, livsmestring og selvmordsforebygging. Det arbeides nå tett med Mental Helse Norge om å organisere implementering av programmet i alle de videregående skolene i fylket.

Sist men ikke minst: Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet i Nordland gjør en fantastisk jobb med å fokusere på barn- og unges oppvekstvilkår og være deres talsmenn. Det samme gjelder i høyeste grad Ungdommens fylkesråd i Nordland

Samarbeider bredt

Ingen kan føre kampen mot utenforskap alene. Derfor samarbeider fylkeskommunen med kommunene og statlige etater, med ulike tiltak. Spesielt kan nevnes det gode folkehelsearbeidet, som gjøres av folkehelsekoordinatorene inn mot barnehagene og grunnskolen.

Det viktig å undersøke om det er mekanismer i Nordlandssamfunnet som bidrar til utenforskap. Derfor tar vi initiativ til å lage en egen strategi mot utenforskap med tilhørende handlingsprogram. I dette arbeidet lages en referansegruppe bestående av ungdommer som selv har opplevd/opplever å være i utenforskap

Skal vi stoppe flyttestrømmen fra fylket vårt, må vi satse på de unge. Trivsel og gode minner i ungdommen gir bolyst i framtiden. En bred satsing på barn og unges oppvekstmiljø er derfor den beste investeringen vi kan gjøre for framtidens Nordland!