Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan alle bidra!

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I anledning verdens miljødag setter vi fokus på bærekraft til lands og til vanns i Nordland. Verdens behov for mat og energi forutsetter at naturressursene og arealene forvaltes bærekraftig. Både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har ambisiøse klimaplaner med konkrete mål. Skal vi nå disse, er vi helt avhengige av at alle samarbeider og tar ansvar i denne omleggingen av samfunnet vårt.

Det grønne skiftet til sjøs er i full gang. Nordland som et kystfylke og Bodø som en kystkommune må være i front. Sjøveien er en miljøvennlig transportvei. Samtidig er det potensial til å gjøre transport til sjøs mer bærekraftig. Sjøfarten står for 30 % av klimagassutslippene i Bodø kommune, og er sammen med biltrafikken de største utslippskildene vi har. Derfor er det helt nødvendig å få ned utslipp i maritim sektor hvis vi skal nå de lokale klimamålene. Bodø Havn er offensive, og ønsker å være en pådriver for å gjøre skipsfarten grønnere.

Klimabudsjetter synliggjør ambisjonene og resultatene for Nordland og Bodø sine virksomheter. I Nordland forventes en reduksjon av klimagassutslipp i 2021, og dette er særlig knyttet til overgang til mer energieffektive fartøy og til nullutslippsfartøy. Vi er i god driv mot målet om 30 % reduksjon i 2022. Vi må sette strenge utslippskrav til cruisenæringen, som står for de største utslippene til sjøs. Rundt 7 % av utslippene fra sjøfart kommer fra skip som ligger i havn. Derfor er satsingen på landstrøm helt essensiell for å få ned utslippene.

Utslipp i hav, marin forsøpling og avfallshåndtering i havn er også viktige områder for en grønnere skipsfart. Bodø kommune vedtok i august 2020 at det skal lages en tiltaksplan mot marin forsøpling og plast i havet. Dette er en sak Bodø SV gikk til valg på, og som vi er glade for at samarbeidspartiene, og etter hvert også et enstemmig bystyre sluttet seg til.

Nordland var det fylket som hadde flest strandryddingsaksjoner i 2019. Omfanget av plastforurensing er imidlertid så stort at det trengs mer enn frivillig rydding. Nordland fylkeskommune samarbeider tett med Handelens Miljøfond som skal rydde 40 % av ytre kyst i Norge innen 2023. Dette arbeidet er i gang i Vesterålen og Lofoten.

Det er også viktig å jobbe med holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager. Iris Salten gjør godt arbeid her. Hvert år tilbyr de skoler i Salten et undervisningsopplegg med holdningsskapende naturveiledning i praksis om marin forsøpling og mikroplast.

I tillegg til maritim sektor og sjøfart, er matproduksjon et viktig fokusområde. Vi må dyrke mat med utgangspunkt i lokale ressurser, økt biologisk mangfold og reduserte klimagassutslipp. Samtidig må matberedskapen opprettholdes over hele fylket.

Matjord vil bli mangelvare og sette framtidig matproduksjon under press. Jordvernet må stå sterkt i de lokale planprosessene, og beitenæringene, også reindrifta, må ha sikker og forutsigbar tilgang til utmarka. Derfor har Bodø SV stemt mot et nytt handelssenter på Mørkved på matjord, og mot hyttefeltet på Kvalnes som står i konflikt med beite- og reindriftsnæringa.

Mer ekstremvær vil gjøre det mer krevende å drive landbruket i nord. Samtidig må landbruket bidra til klimaregnskapet, for eksempel ved å la myrområder, som binder CO₂ ligge i fred. Vi vil trenge mange bønder for å rekke over framtidige arbeidsoppgaver i landbruket. Vi som forbrukere må være villige til å betale mer av den reelle kostnaden for at matproduksjonen skal skje lokalt og matberedskapen i nord opprettholdes.

Det er viktig at barn og unge får økt kunnskap om matproduksjon. Samarbeidspartiene i Bodø ønsker at alle elever i Bodø-skolen skal ha tilgang til skolehage eller annen naturbruksaktivitet.

Vi trenger en politikk som gjør det lønnsomt å drive jordbruk bygd på gårdens egne ressurser og utmarksbeite, mest mulig klimavennlig. Vi trenger en politikk som støtter og driver det grønne skiftet i maritim sektor framover. Vi trenger økt kunnskap, og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. Og mest av alt trenger vi fokuset i bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid!

Kommentarer til denne saken