Gå til sidens hovedinnhold

Vi gjør også vårt beste, med det lille vi har

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ansatte ved Rognan barneskole registrerer at det har kommet uttalelser angående forholdene ved Saltdalsskolen. Både FAU og ansatte ved Røkland skole har uttalt seg om forholdene ved skolen deres. Dette har de gjort i forbindelse med kommunestyrets siste vedtak angående ressursfordelingsmodellen. Denne modellen brukes til å fordele midler mellom Saltdals tre skoler. Røkland mener at modellen fordeler midlene skjevt og dermed favoriserer bl.a. Rognan barneskole.

Kommunestyret vedtok at denne modellen videreføres. Det ble også bestemt at det skal settes av mer midler til alle skolene i Saltdal. Dette håper vi på RBSK kan føre til noe positivt for alle tre skolene. I tillegg har kommunestyret vedtatt et lenge etterlengtet løft for bygningsmassen ved RBSK. Vi jubler over at paviljongen, som ble satt opp som en midlertidig løsning for 40 år siden, endelig skal møte sin ende.

Det er ingen tvil om at alle skolene i Saltdal har vært gjenstand for forsømmelse i årevis. Dette har gått ut over bygningsmassen, pedagogisk utstyr og det psykososiale miljøet for både ansatte og elever. I stedet for å ha en enhetsskole som bygger på likhet, enighet og samarbeid, har vi en skole der den enkelte prøver å gjøre det beste ut av det lille de har fått, enten de jobber på Rognan eller på Røkland. Vi har full forståelse for at våre kollegaer på Røkland opplever situasjonen vanskelig. Vi ser at de som skole går en usikker framtid i møte og vi unner ingen å stå i en slik situasjon. Likevel må vi poengtere at det ikke er bedre på den ene skolen enn den andre. Vi ønsker ingen diskusjon om hvem som har den verste skolen, men vi føler oss forpliktet til å si noe om det vi opplever som et unøyaktig bilde av våre arbeidsforhold og elevenes skolehverdag.

Vi er enige i at ressursfordelingsmodellen ikke fordeler midlene godt nok, men vi stiller oss tvilende til at det er RØSK som er den eneste taperen. Midlene som er satt av til norskopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn er fordelt flatt mellom skolene. Det innebærer at hver skole i Saltdal får 400.000 kr for å undervise barn med minoritetsspråklig bakgrunn. I dette regnskapet er det ikke tatt høyde for at 17 av elevene som får denne type opplæring går på RBSK, 3 går på RUSK og 1 går på RØSK. Det kan ikke være tvil om at elevene med minoritetsspråklig bakgrunn på RBSK får et helt annet tilbud enn elevene ved de andre skolene i Saltdal. På tross av dette er vi positive til at modellen videreføres, nettopp fordi at kommunestyret viser at de vil satse mer på skole.

«Pr. i dag er det vel kun på Røkland skole hvor det sitter elever på gulvet i korridorene og spiser og gjør arbeid når de er sammenslåtte klasser» sier lærerne ved RØSK. Ved RBSK er normalen å bruke korridoren som utvidet klasserom. Elevene på 5. og 7. trinn bruker trappeavsatsen i 2. etasje til grupperom. Der foregår både gruppeundervisning av elever med særskilte behov og ellers gruppearbeid på trinnet. Området utenfor et av toalettene og aktivitetsrommet brukes også hyppig til gruppearbeid, eller til høytlesningsareal.

Elevene på 5. trinn gjennomfører veiledet lesing på en benk i korridoren, mens andre elever og voksne beveger seg i gangene. Mens en gruppe elever leser gjennom leksen i den ene enden av korridoren, får en annen elev trøst på motsatt side av korridoren. Dette er hverdagen vår. Det er ikke annet å vente på en skole der bygningsmassen utgjør 15kvm per elev. Dersom vi sammenligner dette tallet med RØSK ser vi at bygningsmassen der utgjør godt over 30kvm per elev.

Den ene 6. kassen har 26 elever og én kontaktlærer. Denne klassen bruker det største klasserommet i paviljongen. Dette klasserommet er 60kvm. Dette gir i overkant av 2 m² klasseromsareal per elev. Det sier seg selv at dette blir trangt. Hvert område på skolen må utnyttes til lagring, oppbevaring eller undervisning. Vi har korridorer som er fylt opp med bokhyller, utstyr og skap fordi det ikke finnes noe annet sted å sette dette. Derfor anser vi det som helt riktig at utbygging av RBSK prioriteres.

Det er fristende å trekke fram flere feil og mangler ved skolen vår, men kan konkludere med at det står ille til på begge skolene. Vi lider ikke under de samme problemene, men det er ikke slik at det er noen vinnere i Saltdalsskolen. Det er ingen som kommer ut av et år med et rungende overskudd, verken økonomisk eller i form av energi. Mange lærere opplever stort arbeidspress og begge skolene har store utfordringer både økonomisk og fysisk. Derfor bør vi være glade for at det endelig er noen som prioriterer skolene, lærerne og ikke minst elevene. Alle involverte i Saltdalsskolen fortjener et løft. Nå har vi et kommunestyre som faktisk ønsker en endring på skolene og de siste vedtakene er en start. Noen mener kanskje at dette ikke er nok, men det er en begynnelse. La oss heller være glade for det.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.