Forslag om utbygging av vindkraftanlegg er for alvor kommet på dagsordenen. Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE) har nylig lagt fram en Nasjonal ramme for vindkraft på land. Realiseres dette vil det innebære en omfattende nedbygging av naturområder i tillegg til estetisk forringelse. Samtidig er det alternative måter å skaffe til veie elektrisk kraft på som ikke er like ødeleggende. Fortsatt vindkraftutbygging under dekke av et «grønt skifte» er derfor en feilaktig og tilslørende angivelse av det som nå kan komme til å skje. Det vi risikerer er at kua (les: naturmangfoldet) dør mens gresset (les: klima) gror. Det er ikke nødvendig. Derfor engasjerer Den Norske Turistforening (DNT) og også Bodø og Omegns Turistforening seg nå sterkt i kampen mot slike vindkraftanlegg.

Turistforeningens motto er Naturopplevelser for livet. Vi er opptatt av naturvern og naturmangfold. Friluftsliv handler om fysisk aktivitet, å telle skritt og puls, å komme seg i form. Men det handler også om opplevelse og da om mere enn vakre utsikter, selv om det er viktig. Opplevelse av en natur som lever, av planter, dyr, fugler eller andre skapninger, har også stor verdi.

Men alvoret er større enn som så. Den nylig framlagte rapporten fra Naturpanelet (IPBES) – naturens svar på FNs klimapanel, konkluderer med at uten tilstrekkelig artsmangfold vil klimabestrebelsene være forgjeves. De konkluderer også med at artsmangfold er direkte knyttet opp mot tilgjengelig areal eller leveområder. Endringene i natur og artsmangfold er nå så store at Naturpanelet mener det kan ende med at FNs bærekraftsmål for blant annet klima og utviklingen for havet, ikke blir nådd. Naturpanelets plan videre er å framforhandle en global naturavtale i Kina til neste år.

Det er her vindkraftanlegg blir problematisk. Satsing på arealkrevende vindkraft som løsning på klimaproblemene blir å bite seg selv i halen. Slike utbygginger vil legge bånd på store arealer både til selve møllene og til tilhørende veiutbygging. Å frakte mellom 50–100 meter lange vindmøllevinger opp i kupert fjellterreng vil kreve lange og slake svinger. En slik båndlegging av areal vil nødvendigvis måtte medføre redusert artsmangfold i tillegg til de mer opplagte negative konsekvensene for friluftslivet.

Mener man alvor med et «grønt skifte» må man satse på andre og mer miljøvennlige energiformer. Et alternativ er solenergi. Her ligger forholdene allerede til rette med alle eksisterende hustak. Det er beregnet at dette alene vil kunne gi samme produksjon av elektrisk kraft som de foreslåtte vindkraftutbyggingene. I tillegg kommer energisparing, opprusting av eksisterende kraftverk, geometri og grunnvarme. I alt vil dette kunne gi godt over 100 TWh. Det sier seg selv at fortsatt vindkraftutbygging er styrt av andre interesser enn genuin bekymring for den globale framtid. Det handler selvsagt om ulike økonomiske interesser.

I Nasjonal ramme for vindkraft på land har NVE analysert 43 områder. Tre av disse er i Nordland hvorav to i vårt virksomhetsområde. Det ene er lokalisert midt i Salten og omfatter kommunene Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Bodø og Rana. Det andre er lokalisert noe lenger nord og omfatter kommunene Sørfold, Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Av de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet, ligger ingen i Nordland med unntak av et lite område i Bindalen.

Ingenting er avgjort i og med denne vurderingen. Når Nordland tilsynelatende har kommet godt ut så langt, handler det i stor grad om teknisk-økonomiske forhold som liten overføringskapasitet. I tillegg spiller reindriften en rolle. Naturmangfold og friluftsliv er ikke tillagt betydning i NVEs oppsummering selv om slike verdier åpenbart er til stede også utenfor de etablerte verneområdene.

Bodø og Omegns Turistforening vil sterkt beklage at disse hensynene ikke er trukket sterkere fram i totalvurderingene. Det er derfor viktig å følge nøye med i den videre prosessen og kreve skrinlegging av hele vindkraftutbyggingen. 12. mai arrangerer DNT støttemarsjer mot vindkraft over hele landet. Det blir ingen slik markering her i Salten, men du kan likevel Gå for naturen.