Hamarøy og Steigen Arbeiderparti vil med dette gi slik uttalelse i forbindelse med tilbudsstruktursaken for videregående skoler i Nordland:

Arbeiderpartilagene anerkjenner behovet for kutt i utdanningsbudsjettet, og ser at Knut Hamsun vgs. også må redusere i sine budsjetter. Vi er også kjent med at skolen har foreslått en alternativ kutt-pakke til utdanningsavdelingen. – Imidlertid er det noen særegne trekk ved akkurat denne skolen og dens nedslagsfelt som vi ber fylkestingsgruppa vår se og hensyn ta.

1. Avstandsulemper – i Nord Salten perspektiv

Nord Salten består i dag av kommunene Tysfjord, Steigen og Hamarøy. Fra 1.1.2020 blir deler av Tysfjord og Hamarøy slått sammen til Nye Hamarøy. Denne nye kommunen og Steigen vil til sammen ha ca. 5400 innbyggere. Den østlige delen av Tysfjord inklusive Kjøpsvik vil bli en del av Nye Narvik kommune.
Det vises til vedlagte nordlandskart som illustrerer «effekten» av en nedbygging, avvikling av all videregående opplæring i Nord Salten. Det blir da ikke tilbud mellom Fauske og Narvik, en distanse på ca. 25 mil.
Vi antar at fylkeskommunen er vel kjent med det offentlige kollektive transporttilbudet innad og ut av denne regionen. Se vedlagt Nordlandskart.

2. Fordeling av byrdene ved en sentralisering av skoletilbudet
Hvor langt skal ungdom tvinges til å reise på hybel for vgs. i framtidas Nordland?

Knut Hamsun vgs. er eneste videregående skoletilbud i aksen mellom Bodø-Fauske og Narvik, en avstand på 250 km. Fra Leines sør i Steigen til Skutvik i Hamarøy er det 150 km. Fra Leines til Korsnes i Nye Hamarøy er det 140 km. I dette landskapet bor det 5400 innbyggere. Fra de fleste bygder er det minimum 3 timers reisevei til nærmeste regionsenter/by. Avstandene er enorme.
– Vil Nordland fylkeskommune sende 140 ungdommer på hybel fra de er 15–16 år.
– Hva vil dette gjøre med frafall og gjennomføring

3. Arbeidslivets behov for kompetanse – hvordan matche dette? Svar: FOB eller Steigenmodellen.

I Nord Salten er FOB (fagopplæring i bedrift – hos KHVGS også kalt Steigenmodellen) en vel utprøvd modell. Se FT-sak 105/17 og FT-22/18). Modellen gjennomføres i hele området, og har tre år på rad tilbydd over 40 søkbare tilbud for ungdommer i Tysfjord, Steigen og Hamarøy.
Modellen gir i 1:1 ivaretakelse av arbeidslivets behov. Arbeidslivet tilbyr lærlingplass, elevene søker og kontrakten skrives. Pr d.d. er om lag 40 ungdommer i gang med dette løpet. Modellen har vist seg å være en suksess for distriktskommuner som Steigen, Tysfjord og Hamarøy. Modellen tilbys i de fag der skolen ikke har tilbud. Se ytterligere info i skolens utredning.
Steigen og Hamarøy Arbeiderparti sier ja til fortsatt utvikling av Steigenmodellen. I alle tre, snart to kommuner. Alle bransjer støtter opp om denne.
Verdiskapingen i Steigen og Nye Hamarøy er svært stor. Store aktører som Nordlaks, Cermaq, Ellingsen og The Quartz Corp investerer i 100-millioners klassen, og omsetningen er på flere milliarder kroner hvert år. Næringslivet trenger videregående opplæring i sitt omland.

4. Elevtallsutviklingen – hvordan er den? Svar: Elevtallsutviklingen er stabil i Nord Salten.

Fylkeskommunens tall viser stor elevtallsreduksjon i Nordland og i de tre regionene, like fullt minst i Salten. For sørfylket og nordfylket er det også fortsatt reduksjon i årene som kommer. – Den samme tendensen ser man ikke i Nord Salten, i alle fall ikke i perspektiv 8–10 år. Nord Salten hadde sitt bunn-nivå høsten 2018. Allerede høsten 2019 er tallene økt med om lag 50 %. Se vedlegg i skolens utredning.
Partiene sier nei til at den lille sårbare delen av Salten som IKKE har elevtallsnedgang i årene som kommer skal kuttes så dramatisk i skoletilbudet.

5. Frafall og resultater ved KHVGS – trender? Svar: Positive trender.

KHVGS har gode resultater og god gjennomføring. Studiespesialisering vg1 i Steigen har år etter år hatt 100 % gjennomføring. Et annet eksempel vår 2019: Stor avgangsklasse friluftsliv 100 % fullført og bestått. Og strålende gode eksamensresultater. Skolen har de senere årene deltatt aktivt i alt kvalitets og skoleutviklingsarbeid i NFK, og har gode resultater å vise til både hva gjelder kvalitet, redusert frafall og resultater.
Partiene synes det er en dårlig idé å legge ned en enhet som leverer på resultat.

6. Hva skjer etter Tysfjordsaken? Hvordan? Svar: Skolen samarbeider med Jásska-prosjektet etter Tysfjordsaken

Skolen har samarbeid med Jásskaprosjektet om systematisk oppfølging for alle vgs. elever.
Steigen Ap og Hamarøy Ap sier ja til at KHVGS er den skolen som best kan ivareta ansvaret for elever som er berørt av Tysfjordsaken gjennom sin rolle i oppfølgingen i Jásska-prosjektet.
Hamarøy Ap har programfestet at dette arbeidet skal ha høyeste prioritet i kommunepolitikken. Fylkeskommunen kan ikke ha dårligere ambisjoner.

7. Det samiske perspektivet – hvordan ivaretas det? Svar: Skolen har fra 1.8.19 stedlig undervisning, og søker nå status som samisk profilskole i Nordland.

Nye Hamarøy (fra 1.1.2020) ligger i samisk språkforvaltningsområde. Dette stiller krav til kommune og fylkeskommune. En videregående skole i lulesamisk område gjør det enklere å innfri de forpliktelser som stilles til skoleverket i medhold av folkeretten og gjeldende norsk lovgiving på feltet. Det kan også nevnes at det samiske samfunnet i Nye Hamarøy har omtrent 60–70 årsverk som fordrer samisk språk og kulturkompetanse (se Árrans høringsuttalelse). Dette er et nødvendig premiss for å kunne ivareta kravet om gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere. Kompetanseløpet starter på vgs. KHVGS har fra høsten 2019 stedlig undervisning i lulesamisk språk for alle elever med samisk språk på timeplanen.
Steigen Ap og Hamarøy Ap sier ja til at KHVGS blir samisk profilskole i den nye lulesamiske kommunen Ådå Hábmera/ Nye Hamarøy fra 1.1.2020. Dette må fylkeskommunen støtte opp om.

8. Det regionalpolitiske samfunnsansvaret? Svar: Nordland fylke må lytte til sine lokalpolitikere og innspillene fra egen skole.

Nordland fylkeskommune må ivareta sin regionalpolitiske rolle vis-à-vis den nye kommunen i Nord Salten fra 1.1.2020. Den nye kommunen er en «skjør» konstruksjon, og er på ingen måte ferdig «bygd». Dersom NFK velger å ramme skolen så hardt som forslaget nå tilsier, vil dette også gjøre at arbeidet med bygging av ny kommune vil vakle eller slås bein under. Det er svært alvorlig. Det er kun de folkevalgte som kan se dette nå. – Administrasjonen i fylkeskommunen har ignorert dette faktum.
Partiene krever at Nordland fylkeskommune tar sitt faglige og politiske helhetsansvar for utviklingen av den nye kommunen, Hamarøy. – I en periode krever det mindre tøffe kutt for denne skolen.


Lokallagene av Arbeiderpartiet 3. nov. 2019


Asbjørn Bye Ove Strand
leder Hamarøy Ap leder Steigen Ap