Hull og sprekker gaper mot deg, veiskuldre sklir ut i grøfta. Rasfare og krappe svinger lurer. Det er smalt og skogen står som en tett vegg mot veien. Norske veier skriker etter vedlikehold, Til sammen vil det koste mer enn 100 milliarder kroner å sette veiene i god nok stand.

Og det vil ta tid, for verken staten eller fylkene bruker nok penger på vedlikehold. Kun én av fem kroner som brukes på vei går til vedlikehold.

Vi trenger både vedlikehold og fornying NAF mener at det er god økonomi å sette i stand veiene vi allerede har. Noen ganger, på de mest trafikkerte og farlige strekningene, er det kun ny vei som nytter. Men med store veiutbygginger kommer også høye bompenger og lang byggetid.

Mange steder er vedlikehold og fornying av dagens vei det som trengs. Det vil raskt gi resultater for folk, og gjøre hverdagsreisene tryggere. Det handler om din hverdagsreise

Trygge veier er viktig for folk. Når vi spør hvilke tiltak politikerne bør prioritere innen transport, svarer én av to at veivedlikehold er en av de viktigste sakene. Særlig i distriktene er de dårlige veiene en kilde til bekymring.Jo mindre sentralt folk bor, jo mer øker bekymringen. Over 40 prosent – to av fem – av de som bor i distriktene er bekymret for dårlig veivedlikehold. NAF mener politikerne må ta denne frykten på alvor.

«Alle» partiene vil gi mer til vedlikehold! Nesten alle partiene som stiller til valg til Stortinget i år er positive til å styrke vedlikeholdet.Fra Frp til Rødt er det politisk enighet om å bruke mer på å sette istand veinettet.Løfter er bra, men de må holdes. Politikerne må gjøre mer enn å si de er enige. De må sørge for nok ressurser til å tette vedlikeholdsgapet på veiene. Nå krever vi i NAF handling. Derfor sier vi «Veiene skriker» og viser det engasjementet folk har for trygge veier. Dette ber vi politikerne om:

• Vedlikehold må prioriteres i hvert statsbudsjett de neste årene

• Forfallet på veiene må fjernes innen 2030

• Fylkene må få nok midler til å ruste opp fylkesveiene, hvis ikke må staten overta ansvaret

NAF er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for at du skal komme vel frem. Vi jobber for trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel og er demokratisk styrt.