Administrasjonen i Helse Nord RHF har kommet med sin innstilling til tredje tomt for et nytt hovedsykehus på Helgeland, og når styremøtet er gjennomført 15. desember, vil alle aktuelle tomter for et nytt hovedsykehus mest sannsynlig være lokalisert på Alstenøya i Alstahaug kommune. Felles for alle tre tomtene er at dette er de tomtealternativene som ligger lengst unna Vefsna-regionen, der den største befolkningskonsentrasjonen er, og alle vil få store utfordringer med det nye redningshelikopteret.

Vefsn kommune har sammen med de aller fleste kommunene og befolkning på Helgeland og fagmiljøene på Helgelandssykehuset vært opptatt av at en ny sykehusstruktur på Helgeland skulle betjene hele Helgeland og være en framtidsrettet struktur for både pasienter og ansatte. En struktur som skulle stå seg i flere tiår. De aller fleste kommunene på Helgeland, eksterne og interne utredninger og rapporter, et klart flertall av høringssvar og fagmiljøene selv mente at det nå var nødvendig å lande på en struktur som samlet dagens sykehusenheter under ett tak og bygge gode desentraliserte tjenester der dette var nødvendig, akkurat slik Nasjonal helse- og sykehusplan la opp til. Vår kommune tok initiativ til et større samarbeid med flere kommuner, og fikk etablert et samarbeid som var fruktbart i store deler av prosessen. Vefsn løftet blikket tidlig i prosessen og klarte sammen med noen få andre å se helheten og ikke bare se kommunens egne behov.

På ett tidspunkt før ministeren gjorde sitt vedtak, ble vi klar over at det var politisk umulig å få til en struktur med ett sykehus på Helgeland. For Vefsn var det da viktig å sikre at det ene av de to sykehusene i en tosykehusmodell lå nærmest mulig Mosjøen, slik at dette sykehuset kunne rekruttere ansatte fra en større region, utnytte fagmiljøet i Mosjøen og være mest mulig tilgjengelig for flest mulig mennesker, det var viktig for oss at hovedsykehuset skulle ivareta både kysten og innlandet.

Vi mente da, og mener fortsatt, at spesialisthelsetilbudet til hele Helgelands befolkning er viktigere enn andre faktorer som har blitt styrende for prosessen. Vi innser at våre synspunkter ikke er blitt lagt vekt på, og at gode argumenter og opplysninger om sentrale tomtealternativer i Tovåsen-området i Leirfjord har blitt fullstendig ignorert. Dette har ført til at vi nå står i en situasjon som er svært beklagelig, spesielt for Vefsn, Grane og Hattfjelldal sine innbyggere, men også for resten av befolkninga på Helgeland. Tidligere helseminister Bent Høie, som fattet endelig strukturbeslutning la til grunn at ingen på Helgeland skulle få et dårligere sykehustilbud med en ny struktur. Tvert imot, målet var å skape et bedre tilbud for alle!

Nå legges det opp til en struktur hvor ¼ av befolkningen på Helgeland får et svekket spesialisthelsetilbud og et klart dårligere tilbud enn dagens, samt at viktige fagmiljø ved sykehuset i Mosjøen står i fare for å forsvinne ut av regionen.

Gjennom en lang og krevende prosess står vi nå i en situasjon hvor vårt lokale helseforetak har svært liten tillit i egen region. Med endelig vedtak i Helse Nord-styret 15. desember, hvor Helse Nord også stiller seg bak Helgelandssykehuset HF sitt vedtak og prosess med ny sykehusstruktur, har vi en situasjon hvor svært få kommuner på Helgeland ikke har tillit til det regionale helseforetaket heller. Det er uforståelig for oss hvordan vi har havnet i en slik situasjon, ettersom utallige advarsler har kommet underveis.

Vi skjønner både raseriet, frustrasjonen og oppgittheten til befolkningen i Vefsnaregionen. I stedet for en løsning som gjør at vi kan møte framtidens krav og behov, velges nå en løsning som gjør at vi går baklengs inn i framtida. Vefsn valgte en strategi som vi fortsatt mener var den beste og den eneste rette. Men vi ser nå at uansett valg av strategi, så ville vi mest sannsynlig fått samme struktur og lokalisering som det nå legges opp til. Dette begrunner vi med en gjennomført prosess som har vært svært udemokratisk, manglet åpenhet, hatt svært liten grad av involvering og profesjonalitet, og som fullstendig har manglet mulighet for medvirkning fra regionens nest største regionsenter, som også blir mest berørt.

Om vedtaket blir realisert gjenstår å se. Sykehusstrukturen det nå legges opp til blir en mer kostbar løsning enn den vi har i dag. Vi kan heller ikke forstå hvordan Helgelandssykehuset HF skal klare å rekruttere mennesker til to akuttsykehus hvor hovedsykehuset ligger på Alstenøya, ett DMS i Brønnøysund, en styrket DPS struktur og minimum 50 % poliklinisk aktivitet i Mosjøen. På landsbasis er det over 3000 utlyste sykepleierstillinger og kun litt i overkant av 300 søkere. Vi ser antallet vakante stillinger i Helgelandssykehuset HF øker, og leser stadig om mangelen på fagfolk i helsesektoren. Vi tror rekruttering til en struktur og lokalisering som det nå legges opp til blir en svært vanskelig oppgave for Helgelandssykehuset. Samtidig ser vi at pasientlekkasjen ut av Helse Nord vokser og at tilliten til Helgelandssykehuset er på et bunnivå.

Vi går nå inn i en krevende interimsfase hvor Vefsn har et absolutt krav om at ingenting skal flyttes til verken Mo eller Sandnessjøen før ny sykehusstruktur ligger fast og hovedsykehuset er på plass.

Vi kommer også til å kreve et DMS minimum på linje med det som etableres i Brønnøysund, og vi krever en satsing og styrking av psykiatrisk enhet i Mosjøen.

Som ordfører i Vefsn kommune og som leder for det administrative arbeidet med sykehussaka gjennom flere år, er det bare å beklage at det nitide arbeidet som gjennom flere år er lagt ned i denne saken, ikke har skapt de resultatene som de fleste håpet på.