Kollektivtransporten rundt de største byene her til lands ble naturlig nok sterkt redusert under pandemien. Nå ser det dessverre ut til at nedstengningen vil få mer langvarige negative konsekvenser for den. Ifølge tall fra Oslo var kollektivtrafikken uken etter høstferien i år hele 22 % lavere enn samme uke høsten 2019. Hovedårsaken til dette er nok at mange arbeidstakere har vennet seg til hjemmekontor slik at de nå bare er på jobb 3-4 dager i uken.

Økt bruk av hjemmekontor er utvilsomt en viktig grunn, men det finnes også et par andre forklaringer på at kollektivtrafikken er redusert. For det første har det vært en sterk økning i andelen El-biler. At vi får flere El-biler er klart i tråd med myndighetenes ønsker om reduserte CO2- utslipp. Men en mindre påaktet virkning er at El-bilene ikke bare vil utkonkurrere fossilbilene, men også kollektivtrafikken. Dette kan anskueliggjøres med en jobbreise mellom Mørkved og Bodø sentrum. Med en fossilbil blir drivstoff og bompengeavgiftene tur/retur til sammen rundt 48 kroner, med en El-bil rundt 16 kr – altså bare 1/3 så høye som for fossilbiler. Hvis vi il tillegg tar hensyn til at å reise kollektiv som regel tar lengre tid fra dør til dør, blir det nærmest umulig for kollektivtrafikken å konkurrere med El-bilen på denne strekningen.

For det andre viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt at folk flest føler mye større ubehag nå enn før pandemien med å «stå tett» som de ofte må gjøre når de reiser med kollektive transportmidler. Før pandemien svarte 58 % at de følte ubehag med å stå tett inntil andre mennesker, men nå svarer hele 91 % det. Det kan igjen tolkes som at opplevde ulemper med å reise kollektivt har økt etter pandemien. Det kan ta lang tid før de reduseres.

Mer bruk av hjemmekontor, økt andel El-biler og mer opplevd ubehag med tett kontakt fra medtrafikanter trekker altså alle i retning av mindre etterspørsel etter lokal kollektivtrafikk. At de to sistnevnte faktorene er viktigere enn mange tror, bekrefter tall fra Osloområdet. Selv om folk nå bruker mer hjemmekontor er biltrafikken der høyere nå enn før pandemien! Det tyder på at mange har gått over fra å bruke kollektivtransport til å bruke privatbiler.

Kollektivtrafikken er på mange måter inne i en negativ spiral. På kort sikt har kollektivselskapene ikke annet valg enn enten å øke takstene og/eller å redusere tilbudet i form av lavere frekvens for å begrense underskuddet. Men disse tiltakene vil igjen gjøre kollektivtilbudet enda mindre attraktivt. I verste fall kan bortfallet av trafikanter bli så stort at underskuddet øker.

Skal kollektivtrafikken nå gamle høyder må nok myndighetene subsidiere den mer i en periode fremover. Andre aktuelle virkemidler er å utvikle mer fleksible takstsystemer som gjør det mer attraktivt å reise kollektivt, også for dem som ikke reiser så ofte. Et annet aktuelt virkemiddel er å innføre et helt nytt avgiftssystem for personbiler eller såkalt «vegprising». Det innebærer at bilistene skal betale en avgift per kjørt km som tilsvarer de kostnadene deres kjøring påfører samfunnet. Det vil føre til at kostnadene ved å bruke bilen blant annet vil avhenge av hvor og når den brukes. Foreløpige beregninger viser at dette vil føre til at det blir relativt mindre gunstig å kjøre EL-bil, særlig i tettbygde områder. Det kan være bra for kollektivtrafikken.