Steigen kommune har en rekke små vannverk, noen private og noen kommunale. Noen av disse vannverkene sliter med vannforsyningen når «værgudene» i perioder er sparsomme med nedbøren. Da forsøker en etter beste evne å bøte på vannmangelen med ulike virkemidler. I Nordfold har en periodevis lagt om vannforsyningen fra normalt basseng til slangeløsning til Almenningsvannet (Nordfoldvannet), som ikke blir tomt i tørkeperioder. Nå sier min kilde at kommunen planlegger å gjøre Almenningsvannet til hovedkilde for vannforsyningen i Nordfold, til den nette sum av 22 mill. kr. Min kilde mente forslagsstiller ikke kunne smakt på vannet som kommer fra denne kilden. Det er ikke appetittlig med sin myrsmak, som neppe lar seg fjerne med enkle midler.

Har kommunen tenkt på muligheten å løse problemet med grunnboring til nødvendig dybde for å hente grunnvann i alle fall i tørkeperioder? Det vil ha fordelen av å gi humusfritt og bakteriefritt vann til vannverket om en borer ned i grunnfjellet og forsegler med foringsrør som støpes fast i fjellet så overflatevann ikke kommer inn i brønnen. Prisen for å forsøke denne løsningen vil ikke ligge i nærheten av det et anlegg basert på Almenningvannet vil koste. Lykkes forsøket har en vunnet mye i forhold til investeringene for å flytte inntaket til Almenningsvannet. Blir forsøket ikke vellykket fordyrer ikke forsøket den endelige løsning noe vesentlig. Kanskje en da får velsmakende vann.