Dette er et viktig valg for en framtidsrettet styring av landet, og for arbeidet mot å sikre en god og bærekraftig framtid for vårt fellesskap og lokalsamfunn.

For meg er det tre viktige områder som opptar meg mest, og som gjør min partitilhørighet til SV forsterket:

1. Klima Verden er nå inne i en utvikling som nærmer seg med stormskritt mot et avgjørende vippepunkt som kan resultere en ikke reversibel vei mot en ukjent og skremmende utvikling. Dette får vil klarere og klarere tegn på, og klare påminnelser om dette fra ledende forsknings- og ekspertmiljø. Hvor solidarisk er vi og resten av den rike verden med de mest utsatte områder og menneskene der, eller er vi «oss selv nok»? Evnen til å se våre egne utfordringer i lys av utfordringene globalt, vil være avgjørende for vår evne til å vise solidaritet.

2. Naturmangfold og naturvennlighet I en opphetet politisk debatt, både på nasjonalt og lokalt plan, er det lettere å se de korte horisonter, håndfaste og konkrete, men ofte så vanskeligere å løfte blikket mot mål som forstyrres av dis og svake konturer. Men desto viktigere er det å utpeke mål, strategier og handlinger som leder mot en ønsket og prioritert, langsiktig samfunnsutvikling med fokus på naturens og samfunnets bærekraft. Her må ikke vår, men kommende generasjoner stå i fokus. Kortsiktige forslag som etablering av nye skuterløyper, nye anlegg for akvakultur i leve- og oppvekstområder for lokale hummerstammer, gyte- og fiskeområder, og mange, nye områder for vindkraftutbygging i våre sårbare og til dels urørte natur- og villmarksområder. Konsekvensene vil være langsiktige, og kanskje ødeleggende.

Livet

Mannen tramper sin sti,

tungt, snubler i sleipe røtter,

trår ut i gjørmehull og

drar svart med seg utover nysnøen.

Ser ikke. Hører ikke.

Inne i krattskogen

reiser et dyr seg varsomt,

Står der

spinkelt levende i frosten.

Ser med bunnløse fløyelsøyne,

mot den stormlende lyden av

en blind.

Mannen tamper forbi.

Bærer sin døde tyngde

inne i det øde snølyset.

Uten å vite,

hvor nær han var –

(Per Ingvar Haukeland, Arven og gleden)

Vimå passe oss vel for å trampe i naturen på en slik måte at vi forringer de unike muligheter vi har for en utvikling basert på bærekraft og naturvennlighet.

Med utgangspunkt i min kommune og mitt lokalmiljø vil vårt nasjonalfjell Stetinden kunne være et symbol for naturvennlig tenke- og levemåte både i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. De naturvennlig tenke- og levemåte manifesterer seg i Stetinderklæringen:

Utdrag fra Stetinderklæringen:

«Vi vil –

Arbeide for fornyet forståelse

av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg,

både som enkeltmenneske og som fellesskap

Finn gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.

Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss til en

tenke- og levemåte som tjener livet.»

(Økopolitisk manifest – Råd for øko-filosofi)

3. Likeverd og like muligheter

SV er et parti som respekterer enkeltmenneske og de svake og lite synlige i samfunnet, uansett nasjonalitet, hudfarge, legning eller religiøs tilhørighet. Et parti som arbeider for et samfunn som gir likeverdige muligheter og tjenestetilbud for alle. Fellesskapsløsninger må settes framfor særinteresser som bare kommer de sterkest stilte i samfunnet til gode. Markedstenkningen må ikke få forrykke det sterke fellesskapet som er opparbeidet gjennom lang tid, og som har sikret oss gode, likeverdige tjenester og løsninger. Vi må slå ring om dette og våre demokratiske prinsipper.

Godt valg! Stem SV!