En skjebneuke for Europa. Slik beskrives dagene vi nå står foran.

I verste fall kan det ende med en russisk invasjon av Ukraina. Eller at Russland gis frie hender i Øst-Europa.

Det handler om tre sentrale møter mellom USA, Russland og Nato. Det første ble avholdt i går, det siste kommer om tre dager.

Pr. nå virker situasjonen fastlåst. Mer enn 100.000 russiske soldater står klar langs den ukrainske grensen, og titusenvis av reservesoldater er kalt inn i all hemmelighet. Det har ikke skjedd siden Russland ble uavhengig i 1991.

Mens både USA, Nato og EU har gjort det klart at en eventuell invasjon vil bli møtt med svært strenge sanksjoner.

Russland på sin side krever at Nato slutter å ta opp nye medlemsland, at USA slutter å bygge militære baser i områder som ligger nær Russland og tar tilbake raketter som alt er utplassert i flere EU-land.

Går USA og Nato med på dette gis Russland i realiteten politisk kontroll over Øst-Europa, slik Sovjetunionen i sin tid hadde.

Det er lite som tyder på at USA/Nato vil akseptere de russiske kravene, men uansett utfall av møtene denne uken vil også Norge stilles overfor nye utfordringer i vårt forhold til Russland.

En ny kald krig kan være under oppseiling, og da vil igjen vår grense mot Russland bli en av verdens mest sentrale geopolitiske spenningsfelt.

I årene etter 1989 bygget Norge ned store deler av vår forsvarskapasitet i nordområdene. Det toppet seg med flyttingen av Forsvarets aller spisseste ende, jagerflyene, ut av landsdelen i 2012.

Så kom 2014 og annekteringen av Krim, og siden har vi prøvd så godt vi kan å gjenoppbygge den militære tilstedeværelsen i Nord-Norge.

Det er vel og bra, men i samme periode har det skjedd en alvorlig svekkelse av det sivile samfunnet i landsdelen.

Det har foregått en økende sentralisering av offentlige arbeidsplasser, med et påfølgende fall i folketall. Den andelen av Norges befolkning som bor i Nord-Norge blir stadig mindre, og det utgjør ikke bare en demografisk, men også en sikkerhetspolitisk utfordring.

Potensialet for konflikt med Russland i nord skal ikke overdrives.

Nordområdene er for Russland fremdeles primært av økonomisk betydning; som en ressursbase for utvikling av landets økonomi. Den betydningen øker med stadig mer isfritt hav i nord, som åpner for både mer oljeleting og skipstrafikk.

Så langt har det definitivt bidratt til å dempe konfliktnivået; Russland er avhengig av et samarbeid vestover - både økonomisk og teknologisk -for å kunne utnytte disse ressursene fullt ut.

Det har skapt grunnlag for et økonomisk samkvem også Nord-Norge har nytt godt av.

En eskalert konflikt med Vesten kan bryte dette båndet av gjensidig nytte, og tvinge russerne til å operere på egen hånd.

I tillegg kan det vippe den russiske hovedinteressen for nordområpdene fra økonomi til forsvar.

Kola er hjemmehavn for landets atomubåter. Disse ubåtene er Kremls forsikring mot et atomangrep, samtidig som de sikrer Russland plass ved forhandlingsbordet under en konflikt.

Dette er en utfordring som ikke bare kan møtes med en militær oppbygging, også det sivile samfunn og bosettingen i Nord-Norge må styrkes.

Da er ikke lenger de nokså vasne tiltak man har iverksatt i den såkalte norområdesatsingen tilstrekkelig, det trengs langt kraftigere virkemidler.

Ja, på mange måter går faktisk utviklingen i motsatt retning. Den sterke sentraliseringen av offentlige tjenester er et eksempel.

Et annet er forslaget om å trappe opp byggingen av kraftkabler ut av landsdelen. Det vil frata nordnorsk industri en av den viktigste konkurransefortrinn; billig strøm.

Resultatet vil utvilsomt bli at mange nye, grønne arbeidsplasser flyttes ut av landsdelen, og med den enda flere mennesker.

Det er på høy tid å snu denne utviklingen.

Regjeringen må komme seg ut av festtaler om nordområdenes betydning og innføre tiltak som faktisk har effekt når det gjelder å bygge arbeidsplasser og skape befolkningsvekst i Nord-Norge.

For uansett utfallet av denne skjebneuke kan verken Norge eller Europa leve med et Nord-Norge som stadig forfaller.

Det er faktisk kun Putin og Russland som vil tjene på det.