Professor Anne Husebekk tok ordet under styremøtet i Helse Nord, 22. juni 2022, og noe av de vesentlige hun fikk sagt var dette:

«Jeg mener at det er gode momenter i saken for at det legges til Mo i Rana. Og så er det på en måte Helgelandssykehuset sak hvordan dette blir behandlet videre. Så kunne man få sagt mye om økonomi og det ene og andre. Det skal jeg ikke gjøre i denne saken, og kanskje komme tilbake til mer enn det. Men jeg mener at det er god grunn for tilbakeføring, og at det er relativt god grunn til å si at det bør tilbakeføres til Mo i Rana. Takk!"

Gode momenter?

Hvilke «gode momenter i saken» har prof. Anne Husebekk for å legge tarmkreftkirurgi til Rana? Er momentene hennes for flytting av tarmkreftkirurgien til Rana, bedre enn helseminister Bent Høies grunn for flytting av helseforetaket og fagsterk hovedsykehuset med nødvendig tarmkreftkirurgi til Sandnessjøen og omegn?

Er styremøte i Helse Nord et forvaltningsorgan som kan omgjøre foretaksprotokollen og helseministerens vedtak for sykehusstruktur på Helgeland?

Hovedsykehus med tarmkreftkirurgi

Sentralt i helseministerens vedtak er et fagsterkt hovedsykehus, et stort akuttsykehus for fremtidige generasjoner av helgelendinger over neste 50- 100 år, for befolkning på 100.000 boende langs kyst og innland. Utfordringene innen spesialisthelsetjenesten er stadig flere skrøpelige kirurgiske pasienter i intensivavdelinger med sammensatt kroniske sykdommer som nyresvikt, KOLS, diabetes, hjertesvikt mv. Sykdommer som krever bredere kirurgisk – og medisinske tjenester i et hovedsykehus, med bl.a. med nødvendig lokalisering av tarmkreftkirurgi.

Presisjonsmedisin, mer pasienttilpasset medisin, vil kreve større sykehus som bedre vil møte kompleksiteten med personrettet medisin i helsetjenesten.

Styremøtets respons

Under styremøte gav et flertall av styremedlemmene sin tilslutning til fremlegget fra professor Anne Husebekk. Var det hennes faglighet innen medisinsk utvikling, om fremtiden for tarmkreftkirurgi og om kreftbehandling med immunterapi og biologiske medikamenter som gjorde det?

Hvilke tanker hadde styremedlemmene gjort seg i forberedelse til styremøte?

Gjorde prof. Husebekk`s tanker det enklere å tilslutte seg hennes mening om flytting av tarmkreftkirurgien til Rana i en nåtids betraktning. Enklere enn å følge helseministerens vedtak for bygging av fagtyngde for et hovedsykehus for Helgeland for generasjoner fremover.

NOU 2016 -25

Det henvises til NOU 2016- 25: «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.»

Her rangeres sykehusstruktur ved fire ulike typer av sykehus:

  1. Regionssykehus
  2. Stort Akuttsykehus (fra foretaksprotokollen 27.jan. 2020; Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin mv.)
  3. Akuttsykehus (Fra foretaksprotokollen 27.jan. 2020; Helgelandssykehuset i Mo i Rana etableres som akuttsykehus; indremedisin med akuttberedskap)
  4. Sykehus uten akuttfunksjoner

Sykehusene i Rana og i Sandenssjøen og omegn er ikke bestemt som to likeverdige sykehus.

Hvordan kunne styreleder akseptere et vedtak i sak 86-2022, hvor sluttresultatet kan ende med ett hovedsykehus som fremstår som pasientfelle?

Foretaksmodellen

Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjoner og ansvar på styremedlemmer i de regionale helseforetakene, med begrenset innsikt i situasjoner og som lar seg påvirkes og ledes av sterkt ledende personer og av ulike organiseringer.

Styremøte i Helse Nord 22. juni 2022 er en trist og uverdig sorti for en fremtidig fagbyggende helseinstitusjon sentralt beliggende for 100.000 helgelendinger av generasjoner for de kommende 50 – 100 år.

En type vettløs demonstrasjon av et avvikende regime ved feilplassering av tarmkreftkirurgien for Helgeland; et regime som ikke bør bli gjentatt og ikke bli videreført.

Styremøtets konsekvens og ansvar

Avstemningen gitt ved styremøtet i Helse Nord 22.juni 2022, svekker grunnleggende vilkår for vedtaket gitt av helseminister Bent Høie 27. januar 2020.

Svekket fagmedisinsk og kirurgisk fagstyrke med fjerning av tarmkreftkirurgi fra hovedsykehuset for Helgeland, endrer sykehusstrukturen for Helgeland.

Sanering av helseministerens strukturvedtak, gir et nådestøt mot pasienter på Helgeland.

Den helsepolitiske konsekvensen for avvikende styrevedtak 22.juni 2022, kan være avvikling av helseforetaket, Helgelandssykehuset HF og frita bygging av et hovedsykehus uten bærende fagtyngde.

En fagbærende helseinstitusjon for Helgeland forsvinner ved plassering av tarmkreftkirurgien til et lite sykehus i Rana, fjernt plassert fra beboerne på Helgeland.