Det gjelder både hva som kommer med i budsjettet, og hva vi ikke ser oss råd til.

Det er forventet en kraftig og helt nødvendig økning i satsingen på Forsvaret, samtidig som de høye kraftprisene og inflasjonen krigen i Ukraina har bidratt til skyver ut prosjekter som kanskje ellers ville fått plass.

Det nytter nemlig ikke lenger å bruke oljepenger til å løse alle problemer; et for ekspansivt budsjett vil føre til enda flere renteøkninger og enda høyer priser på de varer og tjenester vi er avhengige av.

Da spises det lille ekstra vi får via statsbudsjettet fort opp, og norsk økonomi kan havne i en nedadgående spiral.

Budsjettet er også preget av krigen på en annen måte, illustrert gjennom skjebnen til "Ny by-ny flyplass".

For skulle den ikke komme med på neste års budsjett vil parodien være total.

Da Stortinget for akkurat ti år siden vedtok å legge ned Bodø Hovedflybase var den militærfaglige begrunnelsen svak, og i stor grad basert på at Russland var blitt en normal nabo og faren for høyspenning i nord var over.

Hvordan ellers kunne man forsvare å flytte den aller spisseste enden av Norges forsvar ut av Nordområdene og så lang unna en potensiell front at jagerflyene må tanke i lufta i for å kunne operere der?

Dermed kom flyttingen i overveiende grad til å dreie seg om økonomi og behovet for å redusere forsvarsbudsjettet.

To hovedflybaser ble da ansett som for dyrt, og Ørland billigere som enebase enn Bodø.

En av hovedgrunnen til det siste var at nye og mer støyende F35-jagere ville krevd enorme investeringer i støyskjerming i Bodø.

Når noen nå argumenterer med at det nye trusselbildet i nord bør medføre at flyplassen i Bodø likevel får en framskutt rolle, og at en flytting av rullebanen derfor ikke er nødvendig, velger de å overse dette.

Ja, noen vil til og med beholde F16-flyene for unngå støyproblemene i Bodø.

Får slike tanker gjennomslag i dette statsbudsjettet vil det blottlegge det siste tiårets forsvarspolitikk som kriminelt naiv, ekstremt kortsiktig og preget av økonomisk galskap.

Nå tyder lite på at det vil skje, selv om det åpenbart er krefter i regjeringen som gjerne så at akkurat dette prosjektet blir utsatt.

For en flytting av flystripa vil faktisk være nødvendig om flyplassen i Bodø skal kunne få en større militær rolle framover.

Den løser hele støyproblemet, og med en liten justering kan mye av den militære infrastrukturen beholdes, uten at det stjeler for store arealer fra byutviklingen.

Kombinert med en sterk økning i bevilgningene til Forsvaret, særlig i nordområdene, vil det sende et sterkt signal om at denne regjeringen tar trusselen fra Putins Russland på alvor og er villig til å betale det det koster å møte den.