Uryddig og uansvarlig

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.18. november vedtok klagenemnda i Bodø kommune å omgjøre kommunens avslagsvedtak og innvilge Lofoten Sjøprodukter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (KPA) i Breisundet i Helligvær. Som leder av planutvalget i kommunen har jeg et behov for å beklage vedtaket, som jeg mener er både uryddig og uansvarlig.

Aller først vil jeg berømme lokalbefolkninga i Helligvær for at de jobber konstruktivt for å sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i lokalsamfunnet sitt. Det kan godt hende at de politiske partiene har ulikt syn på de konkrete planene om etablering av et oppdrettsanlegg i Breisundet. Uenighet lever vi folkevalgte godt med. Men slik uenighet bør få komme frem etter gode og inkluderende planprosesser som sikrer at alle interessenter har fått komme til orde, og at politikerne tar sin avgjørelse på et riktig og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

En reguleringsplan kan beskrives som en kontrakt mellom ulike aktører, der offentlige myndigheter, innbyggere, organisasjons- og næringsliv alle har fått mulighet til å medvirke. Derfor stiller loven strenge krav til når dispensasjoner fra vedtatte planer kan gis. Det skal legges særlig vekt på konsekvensene for miljø og tilgjengelighet, og dispensasjon bør ikke gis når statlige eller regionale myndigheter har frarådet å dispensere. I denne saken har både Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune stilt seg bak kommunens opprinnelige avslag.

I klagen vektlegger Lofoten Sjøprodukter nye rapporter som nedjusterer de ventede konsekvensene for fisk og sjøfugl. Innholdet i rapportene er allerede bestridt fra flere hold. Slike utredninger bør som et minimum kunne gjennomgås av kommunens administrasjon, slik at rådmannens innstilling tar opp i seg eventuell ny kunnskap. Det er ikke gjort i denne saken – de nye rapportene er ikke engang vedlagt saken – fordi, som rådmannen skriver, «de vurderinger og beslutninger som ble gjort i forbindelse med behandlingen av akvakulturproblematikken i KPA2018 ikke vil bli behandlet i denne klagesaken».

Disse vurderingene hører naturlig hjemme i arbeidet med ny KPA, som skal vedtas om bare halvannet år. Å innvilge en dispensasjon uten at kunnskapsgrunnlaget er gjennomgått og vurdert på en skikkelig måte, kan være et brudd både på kommunelovens krav om at saker er forsvarlig utredet og naturmangfoldslovens krav om at beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om effekten av påvirkninger.

Jeg har vært medlem i klagenemnda siden 2015. Det er svært sjelden klagenemnda omgjør kommunens vedtak, tvert imot har nemnda hatt ei restriktiv linje når det gjelder å innvilge dispensasjoner. Ekstra spesielt blir det når saken det gjelder, potensielt har store konsekvenser på mange områder. Å tillate et nytt oppdrettsanlegg er noe ganske annet enn å innvilge et par kvadratmeter ekstra på et tilbygg. Derfor reagerer jeg på at flertallet i klagenemnda mener det er kurant å ta en «snarvei» som gjør at man omgår kravene som skal sikre gode planprosesser.

Kommunens vedtak skal ha tyngde og legitimitet, spesielt i saker med et høyt konfliktnivå. Et minstekrav må være at vedtaket er fattet innenfor rammene av norsk lov. Siden klagenemndas vedtak utfordrer både forvaltningsloven, kommuneloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven, vil Miljøpartiet De Grønne ta initiativ til en lovlighetskontroll av vedtaket.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken