Da jeg forleden gikk en tur i parken ved Nordland Kultursenter, ser jeg til min forskrekkelse at Bodøelven er sperret ved andedammen. Bodøelven er fastslått som gyteelv for sjøørret, og således vernet iflg. Lakse- og innlandsfiskeloven mot et slikt tiltak. Denne ukulturen med å sperre småelver og bekker trodde jeg var slutt på, etter den store oppmerksomheten dette har hatt de senere årene.

Statens vegvesen og kommunene har hatt fokus på dette og rettet opp flere gamle synder ved kulverter under riks og fylkesveier. Jeg vet også at Bodø Jeger & Fiskerforening jobber med å registrere og foreslå utbedringer i flere elver i Bodø kommune.

Da er det en hån mot dette arbeidet og mot loven som skal beskytte habitatet til sjøørret mot slike inngrep. Sjøørreten er allerede utsatt som art og har problemer av flere årsaker. Da er det forstemmende å oppdage at Nordland Fylke som eier og driver av kultursenteret bryter loven og driver ukultur med dette inngrepet.

Hvor er miljøorganisasjoner og partiene som forfekter at de prioriterer å ta vare på naturen og faunaen i denne?

Andedammen er koselig, men den skal ikke være til hinder for oppgang av gyteklar sjøørret. Vannspeilet kunne vært beholdt uten demning ved uttak av masser slik at det ble litt dybde der.

Jeg vurdere å melde dette ulovlige tiltaket til Statsforvalteren i Nordland, da det er dennes plikt til å melde dette til departementet, ved at loven er brutt og på se at tiltaket blir i henhold til loven.

Utdrag av Lakse og innlandsfiskeloven:

§ 7. Regulering av utbygging og annen virksomhet.

Hensynet til fiskeinteressene og ivaretakelse av fiskens og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder skal innpasses i planer etter plan- og bygningsloven i kommune og fylke.

Departementet1 kan gi bestemmelser om at fysiske tiltak, herunder terskler og fiskehøler skal godkjennes.

Departementet1 kan forlange at tiltak, anlegg eller annen virksomhet som er satt i verk i strid med bestemmelsene i denne paragraf fjernes og at den opprinnelige tilstand i vassdraget blir gjenopprettet. Dersom pålegget ikke blir etterfulgt innen den frist som blir satt, kan departementet la arbeidet bli utført for vedkommendes regning. Utgifter ved dette er tvangsgrunnlag for utlegg.

Jeg håper at Nordland Fylke innser alvorligheten i dette og påser at det blir gjenopprettet fri oppgang for sjøørreten, helst denne høsten da oppgangen av gyteklar sjøørret allerede er i gang.