5. mars omtalte AN sammenslåingen av to boliger tilhørende miljøtjenesten i Bodø. Verneombudet så seg nødt til å stå fram med et varsku om det hun på vegne av de ansatte, omtalte som en uansvarlig prosess, både for de ansatte og for tjenestemottakere. Arbeidstilsynet ser nå på denne «prosessen» for å se om de ansattes har forsvarlige arbeidsforhold, som pauserom, kontorfasiliteter, garderobeforhold osv. Verneombudet mener de ansatte som omgås brukerne i det daglige ikke blir hørt.

Områdeleder Randi Huus svarer i artikkelen at det er trasig å høre at verneombudet i Vollveien 26 opplever situasjonen slik hun gjør. Nå er det ikke slik at det bare er verneombudet som opplever situasjonen slik, verneombudet snakker på vegne av de ansatte, som over lengre tid har sagt fra om at dette ikke er faglig forsvarlig for å oppfylle tjenestemottakernes behov. Det oppfyller heller ikke arbeidsmiljølovens krav om et forsvarlig arbeidsmiljø, noe en kan se på sykefraværet i begge boliger.

Områdeleder Huus uttaler i avisen at hun ikke kjenner til at dette har påvirket sykefraværet. Dette rimer dårlig med virkeligheten. Hovedverneombudet i kommunen er også kjent med situasjonen.

* I Lillevollen har det før jul manglet ca. 50 prosent av personalet, enten i stilling ikke besatt eller grunnet høyt sykefravær. Det er heller ikke ukjent at det over lang tid har vært problemer med arbeidsmiljøet i Lillevollen, det er noe Arbeidstilsynet fra tidligere er godt kjent med.

* I Vollveien 26 har sykefraværet før «prosessen» startet ligget på utrolige 1,5 til 2,5 prosent. Sykefraværet har den siste tiden ligget rundt 9 prosent.

Om en løfter blikket og ser på miljøtjenesten som helhet kan en se store problemer med uro blant tjenestemottakerne, personalmangel og høyt sykefravær.

* Vollveien 26 /Lillevollen: Stort sykefravær, og langtidssykemeldinger. Mange HMS-avvik på vold og trusler.

* Ramflogveien: Vold og trusler.

* Kongens gate: manglende interesse på utlyste stillinger, mangler tre vernepleiere.

* Vollsletta 10: stort sykefravær som er utfordrende for tjenestemottakere og personalet.

* Rønvikveien: høyt sykefravær, ledelsen har bedt om innspill fra de ansatte om hvordan få det bedre på jobb.

* Lillebølgen /Villa Vinkel: har hatt vanskeligheter med å få tak i kvalifisert personalet, sykepleier/vernepleier.

Om en undrer seg over hva som skjer i miljøtjenesten i Bodø kommune, må en se seg tilbake. Utdrag av rådmannens budsjettforslag forslag 2014-2017: «5.4 Helse- og omsorgsavdelingen har over flere år hatt utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de tildelte økonomiske rammene. Dette har blitt spesielt synlig i de senere år ettersom Samhandlingsreformen har trådt i kraft for fullt. I kommende fireårsperiode vil det bli nødvendig å heve terskelen for tildeling av helse- og omsorgstjenester, både i forhold til hvilke tjenester som gis og hvor hjelpetrengende innbyggerne er før tjenester settes inn» (side 44 rådmannens budsjettforslag 2014-2017).

Med en utfordrende økonomisk situasjon som bakteppe ble det bestemt at nytenkning og omstrukturering var nødvendig. Det var behov for en flink ledelse som tidligere hadde vist nytenkning og økonomisk kontroll. Randi Huus ble ansatt som leder for omlegging av tjenesten. Alle avdelingsledere ble «sagt opp» å måtte søke på sine gamle jobber på nytt. De alle fleste lederne får jobb i ny avdeling, og kan starte med «blanke ark», uten noen relasjoner til ansatte og tjenestemottakere i avdelingene. Enkelte avdelinger får færre personalet, det blir protester, sykefraværet skyter i været. Tjenestemottakere blir urolig, syke og får en kraftig forverring av livskvaliteten. Dette er virkeligheten de ansatte og tjenestemottakere har følt, slik den har vært siden «prosessen» startet.

Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 14. oktober 2016 å gjennomføre en undersøkelse av internkontrollen i Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Kontrollutvalgets undersøkelse kan interesserte få fra Bodø kommune, og bør leses i sin helhet, her framstilles bare et kort utklippet sitat av kontrollutvalgets konklusjon: «25. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON: Helse- og omsorgsavdelingen har vært utsatt for et høyt endrings- og omstillingstrykk, etter flere år med kostnadsøkninger og budsjettoverskridelser. Fokus har derfor i stor grad vært på økonomistyring».

Nå er mer enn 2 år gått siden starten av «Nye Miljøtjenesten», og omorganiseringen har pågått siden da. I løpet av denne tiden har ansatte etterspurt en ROS- analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) av omleggingsprosessen.

Kommunen er pålagt ved lov å utføre en Risiko og sårbarhetsanalyse ved for eksempel omstrukturering av eksisterende helsetjenester. En slik Lovpålagt ROS- analyse skal utføres før en starter omstillinger som berører tjenestemottakere.  Dette for å finne ut om en eventuell omlegging er trygg, både sett fra tjenestemottakere og ansatte.

Etter at arbeidstilsynet før jul meldte om tilsyn i Vollveien26/ Lillevollen har kommunen fra årsskiftet startet et omfattende arbeid med en slik analyse ved alle avdelinger i miljøtjenesten, dette arbeidet pågår nå for fullt. Ansatte pålegges nå å møte på møtene der det skal gjennomføres ROS-analyse.

Men husk: eventuell overtid kan tas ut som avspasering, time mot time. Overtidstillegg utbetales ikke.

Ansatte som i fjor ba om en ROS-analyse for sammenslåing Lillevollen/Vollveien fikk beskjed om det ikke var nødvendig med noe ROS-analyse, da begge hus var en avdeling.

Dette stemmer jo ikke, det er ikke alle ansatte som kjenner til hvilke tjenestemottakere som bor i andre huset (uansett hvilke hus du står i), ei heller dem som jobber der.

Omstillingen går som før, og ROS- analysen jobbes det nå med i hele tjenesten.

Dette skjer mer enn 2 år etter prosessen starte, og kommunen sliter med å få tak i kvalifisert personale.  Mens Arbeidstilsynet nå skriver på sin rapport, andre kontrollmyndigheter og media følger med, inviterer nå miljøtjenesten Ressurssenter for omorganisering i kommuner for å få hjelp.

Dette er mer enn 2 år for sent, og må sees på som et resultat av det opprøret som nå ulmer i hele miljøtjenesten. En kan lure på om rådmannen burde se nærmer på elefanten.

Ansatte føler dette er et spill for galleriet. Omstillingen/sammenslåingen er på forhånd uansett bestemt, under diskusjoner har ledelsen, sågar skriftlig gitt beskjed til de ansatte som har uttrykt bekymring at, Sitat: «det blir ingen omkamp».

Fryktkulturen har overtatt miljøtjenesten, resultatet av en ROS-analyse er slik flere ansatte ser det på forhånd bestemt.

En kan så spørre hvordan kan dette gå så langt uten at noen har reagert? 

Svaret er, flere ansatte har sagt fra, med de som gjorde det ble dessverre syke. Eller sa opp stillingen sin. De som står igjen har lært hvordan en skal forholde seg til en «hyggelig» veltalende ledelse.

Husk: Riset står bak speilet.

Bodø kommune har i utgangspunktet gode verktøy og møtestrukturer som skal sikre en forsvarlig drift av de tjenester som gis, for eksempel AMU (arbeidsmiljøutvalg), Husmøter, osv. på ulike avdelinger.

En kan jo tenke at det er viktig at utvelgelsen til AMU skjer ifølge arbeidsmiljøloven § 23, jfr. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §2-1 og 2-2. Dette er ikke tilfelle i miljøtjenesten i dag.

Det er viktig at slike fora, enten det er «Husmøter» som behandler den enkelt tjenestemottaker direkte, eller AMU ikke blir et «spill for galleriet». Det er i dag dessverre blitt slik at Ingen tør «motsi» ledelsen. Flere ansatte håper nå pårørende vil engasjere seg for sine nærmeste.