Politimester Heidi Kløkstad sendte i mai brev til kommunene i Nordland politidistrikt. Her redegjør hun for sin frykt for at de såkalte 1 %-klubbene, motorsykkelklubber som Outlaws og Hells Angels, skal få økt fotfeste. Politiet venter økt rekruttering, nyetableringer og økning i kriminaliteten som følge av det.

Det er både viktig og riktig at politimesteren informerer og advarer kommunene. Ingen ønsker at nye organiserte kriminelle miljøer skal etablere seg lokalt. Derfor må politi, kommuner og andre gjør alt de kan for å hindre etablering av kriminell virksomhet.

Problemet er at politimesteren går for langt når hun oppfordrer kommunene til å vedta såkalt colorsnekt i alle kommunale bygg, på kommunale arrangementer og arrangementer der kommunen gir tilskudd. Colorsnekt betyr at de som bærer klær med merket til en 1 %-klubbene nektes adgang.

I Bodø har kommunedirektør Kjell Hugvik anbefalt politikerne å vedta politimesterens forslag. Hugvik foreslår i tillegg at Bodø kommune skal oppfordre utelivsbransjen, næringsliv og øvrige lag og foreninger til å innføre colorsnekt. Saken var klar for politisk behandling i juni, men ble utsatt. Det var nok lurt.

I Bodø ville en colornekt nektet mennesker kledd på en spesiell måte adgang til alle arrangementer på Stormen og Bodø 2024, og også til kommunale legekontor og korona-vaksinering.

Heidi Kløkstad er en dyktig politimester og en offensiv kommunikator. I håndteringen av denne saken bommer hun dessverre. At hun utfordrer egen legitimitet som politimester til å foreslå et omstridt politisk vedtak i kommunene er en sak. Verre er det samme vedtaket går imot det politimesteren skal jobbe for: Håndhevelse av ytringsfriheten.

Etter oppslagene i AN har det kommet sterke innvendinger. Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og landets mest profilerte ekspert på ytringsfrihet og menneskerettigheter, mener forslaget griper inn i flere grunnlovfestede friheter, som bevegelsefrihet og ytringsfrihet. Hun mener at kommunen ikke har hjemmel i loven for å vedta politimesterens forslag.

Advokat John Christian Elden representerer organisasjonen Payback Norge som ivaretar interessene til bikerkulturen. Også han slår fast at politiets forslag til kommunene mangler lovhjemmel. I brev til kommunene i Nordland skriver han at konsekvensene ikke framstår som forenlige med et demokratisk samfunn.

Her er vi ved kjernen: Friheten til å ytre seg må ikke innskrenkes. Heller ikke når noen krenkes. Brenning av koranen er et aktuelt eksempel. Kan vi ikke bare forby det vi ikke liker? Nei, det kan vi selvsagt ikke. Det vil være starten på døden for frihetene og demokratiet vi verdsetter så høyt. Og hva blir det neste?

Vi har allerede lover som rammer trusler, krenkelse av privatlivet, hatefulle ytringer og ærekrenkelser. Vi trenger ikke flere innskrenkende vedtak. Og slett ikke vedtak som strider mot grunnloven.

I kampen mot organisert mc-kriminalitet er det synd at politimesterens forslag tar oppmerksomheten bort fra problemene. Klesforbud og bevegelsesforbud er ikke løsningen. Det skaper tvert imot bare unødvendig sympati for uønskede kriminelle miljøer.

En av politiets fremste oppgaver å beskytte ytringsfriheten, også den som oppleves som problematisk. Og en kommune skal ikke diskriminere innbyggerne basert på hvilke klær de bærer på fritida.

Politimesteren bør derfor snarest trekke tilbake sin oppfordring. Og politikerne i Nordlands-kommunene må sørge for at vedtaket ikke blir fattet.

Det er som kjent ingen skam å snu, bare man gjør det i tide.