Midlene er tildelt av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. To av prosjektene som har fått støtte, befinner seg på Drag.

Det er bevilget 240.000 kroner til utarbeidelse av byggeplan for gang- og sykkelvei langs kommunal vei på Drag og 400.000 til samme formål langs fylkesveien på stedet.

– Prosjektene er relevante og vil gi tryggere forhold for skolebarn som skal ferdes langs disse veiene, framgår det av begrunnelsen.

Trafikksikkerhetsutvalget har i tillegg bevilget 80.000 kroner til byggeplan for to busslommer på Ulvsvåg, ved fylkesvei 81 like ved krysset ved E6. Prosjektet vil gi tryggere forhold for skolebarn som bor på Ulvsvåg og skal av/på skolebussen for kjøring til og fra skolen på Oppeid.

Det ble avslag på søknaden om midler til utarbeidelse av byggeplan for ny bru over Mølnelva og lokal vei på Innhavet, bak hotellet. Avslaget er begrunnet med at det er bygd fortau eller gang- og sykkelvei langs begge sider av E6, og at myke trafikanter har trygge forhold langs og over E6.

Det ble også avslag på søknaden om midler til byggeplan for Formoveien på Innhavet. Begrunnelsen er at veien har lite trafikk og at skolebarn har et tilbud langs denne veien i dag.