Europarådets komité for torturforebygging (CPT) var innom en håndfull norske fengsler i 2018. Nå er rapporten klar.

Bodø fengsel var sammen med Ullersmo gjenstand for fullstendige besøk, mens det ble gjort målrettede besøk til Bergen, Oslo og Ila fengsel. Politistasjonen i Bodø var et av tre politibesøk i denne omgang.

Det mest alvorlige

Det mest alvorlige funnet som ble gjort i Bodø fengsel, knyttes til varetektsfanger som fra rettens side er ilagt fullstendig isolasjon – grunnet bevisforspillelsesfare. CPT-rapporten hevder at disse vanligvis ble innelåst i cellene sine 22 timer i døgnet, og hadde veldig begrenset kontakt med fengselets ansatte. De ble tilbudt én time utendørs mosjon (alene) og tilgang til et treningsrom i en time (alene).

Samme funn ble gjort i Ullersmo fengsel, og beskrives som «en sak av særlig bekymring». Gitt de potensielt skadelige effektene av et slikt regime, anbefaler CPT at norske myndigheter tar de nødvendige steg for å sikre at fanger under full rettsbeordret isolasjon kan dra nytte av et strukturert program av meningsfulle aktiviteter – helst utenfor cellen – og på daglig basis tilbys meningsfull menneskelig kontakt.

Gode materielle forhold

For Bodøs del beskrives de materielle forholdene, blant annet på cellene, som gode. Men det etterspørres mer skjerming mot vær og vind i luftegården.

CPT finner det prisverdig at 80–90 prosent av de innsatte i Bodø og Ullersmo tok del i et daglig program med trening, jobb eller utdannelse, basert på en individuell plan. Totalt tilbrakte den store majoriteten fanger rundt tolv timer utenfor cellene sine på ukedager, og sju til ni timer i helgene.

Komiteen bemerker at sikkerhetscellene i Bodø kun måler fem kvadratmeter, og ikke gir noen form for tilgang til naturlig lys. Etter CPTs syn skal celler av en slik størrelse ikke brukes i mer enn noen få timer – noe fengselet kunne dokumentere at de svært sjelden blir.

Anbefaler psykiater

Det er CPTs vurdering at skiftene til sykepleierne ved Bodø fengsel kan endres for at foreskrevet medisin i regelen utleveres av en sykepleier også i helger og på tidlige kvelder.

Komiteen anbefaler videre at norske myndigheter tar de nødvendige skritt for å sikre at Bodø fengsel på jevnlig basis besøkes av en psykiater.

Både Bodø og Ullersmo får skryt for sine stoffrehabiliteringsprogram, men delegasjonen ble informert om at nylige budsjettkutt hadde påvirket tverrfaglige rusbehandlingsteam.

En annen sak av særlig bekymring – som ikke knyttes til noe bestemt fengsel, er at CPT også denne gang observerte store problemer i de fengslene som ble besøkt, når det gjelder overføring av alvorlig mentalt syke fanger til psykiatriske sykehus.

Register-refs

Hos Bodø politikammer reagerte CPT på et informasjonsark i bruk for fanger i politiets varetekt: «Hvis politiet avgjør at det er nødvendig, så vil politiet sørge for at du får medisinsk assistanse» refererer CPT, som mener en slik måte å ordlegge seg på kan forstås som at folk i politiets varetekt ikke har rett på tilgang til lege. Det skal sies at spørsmål om lege normalt ble fulgt opp straks, og at komiteen ikke mottok noen klager i så henseende.

De materielle forholdene i Bodø-arresten blir beskrevet som generelt akseptable, selv om cellene ikke har adgang til naturlig lys eller egen utendørs luftegård.

I rapporten bemerkes også at arrestloggen ved Bodø politistasjon i et betydelig antall saker manglet relevant informasjon som for eksempel dato og tid for ankomst, om familie var varslet eller hvorvidt advokat var etterspurt – og at dette er en mangel som bør rettes opp.

Besøket, som fant sted våren 2018, er det første Europarådets torturforebyggingskomité har avlagt Bodø.

Politiet ble «tatt på senga»

Torturforebyggings-komiteen dukket opp på politistasjonen sent på kvelden, uten forvarsel.

Det forteller påtaleleder Stig Morten Løkkebakken ved Nordland politidistrikt.

Men han er glad for besøket.

– Vi setter pris på den typen kontroll. Å settes i arrest er et ekstremt inngripende tiltak. De innsatte skal behandles humant, og med de rettigheter de har krav på, sier Løkkebakken.

Har gjort endringer

I løpet av fjoråret var 714 personer inne i arresten i Bodø. I all hovedsak over natta.

Løkkebakken forteller at det iverksatt flere tiltak etter komiteens besøk.

– Når det gjelder informasjonsarkene som er nevnt, har vi gjort endringer på vår interne arbeidsinstruks. Nå går det klart fram at dersom innsatte ønsker kontakt med helse, så får de det, enten ved at politiet videreformidler eller at vedkommende selv får ta kontakten. Poenget er at dette er en rettighet, sier Løkkebakken.

Opplæring og tilsyn

Også kritikken omkring loggføring følges opp.

– Gjennom 2018 har vi hatt tett oppfølging på hvordan vi fører arrestloggen. Det er også etablert eget arresttilsyn i Nordland hvor dette er et særskilt fokusområde, sier Løkkebakken.

Man har altså gått inn i de enkelte logger og sett på hvordan de fylles ut.

– Det viser seg at mye av det som etterspørres har vært gjort, uten at det er blitt registrert. For eksempel dersom den innsatte avslår kontakt med familie eller advokat. Det er gjerne slike oppføringer som mangler, fortsetter Løkkebakken.

Nå kjøres det også en opplæringsrunde for alle som har befatning med emnet i de elleve politiarrestene i Nordland politidistrikt.

Nødvendig middel

Påtalelederen forteller at varetektsfengslede som regel overføres fengselet i løpet av 24 timer, og understreker at varetekt med isolasjon kun etterspørres fra påtalemyndighetens side i saker av en viss alvorlighetsgrad, og da bare som et nødvendig middel for å unngå at bevis i den konkrete straffesaken skal bli forspilt.

– Typisk saker som involverer flere, og saker som innebærer at andre kan påvirkes til å trekke eller endre forklaring, eller til å skaffe alibi.

Dersom retten samtykker, vil da innsatte kun ha kontakt med de profesjonelle partene, som betjentene i fengsel, polititjenestemenn eller arrestforvarer.

Setter pris på besøket

Det er veldig bra og veldig viktig at fengslene blir kikket i kortene.

Det sier fengselsleder Marte Helness i Bodø.

– Fengsel er et av samfunnets maktmidler, og den sterkeste reaksjonen man har mot borgere. Da er det særlig viktig at det føres tilsyn, enten det er av Sivilombudsmannen eller denne typen internasjonale kommisjoner. Viktig og nødvendig, utdyper Helness.

Anbefaler psykiater

Det er også viktig ved denne typen tilsyn, at man tar anbefalingene på alvor, poengterer hun.

– En del av dette handler ikke om den enkelte enhet, men om kriminalomsorg eller helsetilbud generelt, sier fengselslederen – som blant annet har merket seg komiteens anbefaling om jevnlig besøk av en psykiater.

Bodø fengsel har fra før av tilgang på to psykologer som besøker fengselet, hver i cirka 20 prosent, altså to dager i uka, gjennom avtalen fengselet har med Nordlandssykehuset.

– Vi er ikke tvil om at behovet er større enn det tilbudet vi har i dag. Men dette er ikke en utfordring Bodø fengsel eller kriminalomsorgen kan løse alene. Også helsemyndighetene må på banen.

Prøver å kompensere

Når det gjelder komiteens vurdering av soningsforholdene for varetektsfanger ilagt full isolasjon fra rettens side, svarer Helness:

– Vi prøver å kompensere med fellesskap med ansatte, så langt det lar seg gjøre. Vi prioriterer de som er isolert enten av retten eller av andre hensyn, for at de skal ha menneskelig kontakt. Men det kan hende dette skjer inne på cella.

– Vi er også blant de fengslene som i minst grad bruker isolasjon etter eget vedtak, og har hatt en kraftig nedgang i bruk av utelukkelse fra fellesskapet de siste årene, fortsetter hun.

Fakta

Straffeprosessloven § 186 a: Retten kan ved kjennelse beslutte at den fengslede skal utelukkes fra fellesskap med de andre innsatte (fullstendig isolasjon) når varetektsfengsling er besluttet etter § 184 annet ledd, jf § 171 første ledd nr. 2, og det er nærliggende fare for at den fengslede vil forspille bevis i saken dersom han ikke holdes isolert.