På Fauske har Jernbaneforum Nord avholdt en samling, som har gått over to dager.

Torsdag og fredag har medlemmene i forumet diskutert og fått høre om noen av utfordringene, som er knyttet til jernbanestrekningene i Nord-Norge.

Nullutslipp

Flere deltok fysisk, men møtet ble også holdt digitalt, slik at flere kunne delta via Teams. Det gjorde blant annet Dag Wilhelm Aarsland, som er seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, og han hadde i oppdrag å presentere litt om nullutslippsteknologi på Nordlandsbanen.

– Hurdalsplattformen som Støre-regjeringen har lagt fram går ut på at det skal legges til rette for hel- eller delelektrifisering. Det gjelder også for Nordlandsbanen, sier Aarsland.

– Nordlandsbanen har blitt sett på som den vanskeligste strekningen i Norge, så om vi klarte å finne fram nullutslippsalternativer der, så ville vi kunne klare det også på andre strekninger i Norge, legger han til.

Mellom 2018–2019 kom Jernbanedirektoratet fram til fem nullutslippsalternativer, som er vurdert som alternativ til fossilt drivstoff. Jernbanedirektoratet skal nå utrede utslippskutt i jernbanesektoren. I april 2022 ble det gjennomført en rapport, som blant annet viser at alle skinnegående arbeidsmaskiner i sektoren per dags dato har dieselmotor.

– Konseptvalgutredningen for reduserte utslipp av klimagasser fra jernbanen skal ferdigstilles og oversendes samferdselsdepartementet innen midten av september 2023, sier Dag Wilhelm Aarsland.

Tilbudet må bedres

Monika Sande fylkesråd for samferdsel var møteleder, og ved sin side under samlingen hadde hun Stian Jensen, som er rådgiver i Jernbaneforum Nord. Begge er tydelige på at togtilbudet må bli bedre.

– Bedre tog, nyere tog og flere krysningspunkt må på plass. Det er den korte sammenslutning av det som har kommet fram under jernbaneforumet, sier møteleder Monika Sande og Stian Jensen som var referent under forumet.

– Det som også kom tydelig fram fra flere av de store industribedriftene i Saltdal, er at de har litt vanskeligheter med å få inn nødvendig arbeidskraft på grunn av at togtilbudet er for dårlig. Det går ut på det er for få avganger mellom Rognan og Bodø, eller at de ikke passer inn med skiftene til de ansatte, legger de til.

Alle disse problemstillingene med mer ble tatt opp under Jernbaneforum Nord sin samling.

– Nå skal vi jobbe videre med dette i jernbaneforumet, og sammen med de aktuelle selskapene som SJ Norge og Norske tog, sier Monika Sande.

Utålmodige

Jernbaneforum Nord (JBFN) skal fremme jernbanens posisjon og arbeide for modernisering og opprustning, i tillegg til utvikling av gods- og persontogtilbud på Nordlandsbanen og Ofotbanen.

I etterkant av møtet er det flere ting som Stian Jensen ønsker å trekke fram.

– Det har vært stor enighet i mye av det som har blitt tatt opp. Det er stor interesse rundt det å bruke tog og godstog, framfor å sende varene langs vei. Dermed ønsker vi å øke kapasiteten til å tilpasse behovet som kommer, og togene må gå raskere, sier Jensen

– Da fjerner vi flere vogntog fra veiene, som vi vet kan være en stor risiko spesielt på vinterstid. Dette er noe vi skal jobbe hardt med for å få fram, legger han til.

Han er også helt tydelig at det må til en endring av togene som er på Nordlandsbanen.

– Vi i Jernbaneforum Nord begynner å bli utålmodige. Det går for sakte med å gå fra diesel til nullutslipp på togene i nord. det må på plass så fort som mulig, sier Stian Jensen.