For øyeblikket er det tre bibliotekfilialer i Tysfjord, som skal deles på nye Narvik og nye Hamarøy. Narvik har lovet å beholde Kjøpsvik filial med 50 % stilling (en øking fra 25 % stilling nå). På Hamarøy-siden er det i Tysfjord 2019 budsjettert med inntil en 25 % stilling på Drag filial, og Storjord filial har ikke budsjett. Det er ikke noe satt av midler til medier/drift/lokaler osv.

Norsk bibliotekforening Nord er opptatt av bibliotekutvikling i den nye kommunen. Vi vil derfor sette fokus på bibliotekets rolle når den nye kommunen nå er i støpeskjeen.

Det skal være folkebibliotek i alle kommuner. Det sier bibliotekloven. Loven slår også fast at folkebiblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Kommunens ansvar for bibliotek stopper ikke ved folkebiblioteket. Opplæringsloven sier “Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.”

Norsk bibliotekforening Nord vil oppfordre til den nye kommunen å tenke bibliotek. Se mulighetene til å utvikle kommunen ved å utvikle biblioteket. Dialog med innbyggerne i kommunen krever møteplasser – og biblioteket egner seg ypperlig som en uavhengig dialogarena.

Biblioteket er en uavhengig møteplass – det skal altså være et fysisk sted hvor vi kan møtes. Det skal stimulerer til offentlig samtale og debatt. Bibliotek skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Loven sier derimot ikke noe om hvor mye kommunene skal legge i bibliotek. Dette overlates til lokalt selvstyre.

Norsk bibliotekforening Nord er bekymret for samisk litteratur- og kulturformidling. Den lulesamiske bokbussen fungerer som et rullende bibliotek. Vi oppfordrer den nye kommunen til å ta ansvar for samisk formidling videre.

Biblioteket i nye Hamarøy kommune må være tilstede i hverdagen vår – hvordan vil den nye kommunen sikre at alle innbyggere i kommunen får tilgang til bibliotek? Ansvaret gjelder spesielt for skoleelevers tilgang til et pedagogisk tilrettelagt bibliotek, men også andre grupper brukere som trenger hjelp til å nå biblioteket.

Norsk bibliotekforening Nord ønsker kommunene som slår seg sammen lykke til!