Tror du at menneskehandel ikke eksisterer i Nord-Norge? Tenker du at det bare eksisterer i andre deler av verden? Du er ikke alene om den oppfatningen.

I anledning kvinnedagen vil vi særlig sette søkelys på jenter og kvinners særlige sårbarhet og utsatthet for menneskehandel. I dag representerer menneskehandel en av de største globale kriminelle markedene. Bare narkotikahandel og våpensalg er større, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Rundt 40 millioner mennesker blir utnyttet til menneskehandel globalt. Tall fra «Global Report on Trafficking in Person 2018», viser at antallet kvinner som er identifisert som offer for menneskehandel utgjør 72%. Når vi inkluderer jenter, blir tallet enda høyere.

Menneskehandel forekommer når en person ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter noen i prostitusjon eller til andre seksuelle formål, tvangsarbeid, og tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmed land, eller fjerne vedkommendes organer, med det formål å oppnå økonomisk vinning eller andre fordeler (KOM, 2008). Millioner av jenter og kvinner er ofre for trafficking verden over. Disse blir kidnappet for å bli prostituert på bordeller, mange blir fraktet til Europa. De står i evig «fiktiv gjeld» til sine bakmenn og blir truet og mishandlet. Det er umulig for dem å komme fri. Menneskehandel av jenter og kvinner for seksuelle formål er fortsatt den mest hyppigste identifiserte formen for utnyttelse etterfulgt av utnyttelse til arbeid i private husholdninger. Kvinner blir rammet av volden fordi de er kvinner, dette defineres som kjønnsbasert vold. Kvinner har begrenset tilgang på utdanning, mindre kontroll over egne økonomiske ressurser og manglende tilgang til et trygt arbeidsliv og inntekt til å forsørge seg selv og eventuelle barn.

En verden i endring gjør at menneskehandel-feltet også er i endring. Internett brukes i større grad til rekruttering, organisering og markedsføring av ulike tjenester, og flere former for utnyttelse flytter seg fra det fysiske til det digitale rommet. Det er ikke lengre nødvendig å krysse landegrenser eller å være i fysisk kontakt for å kunne utnytte og krenke mennesker.

I regjeringens handlingsplan fra 2016 legges det stor vekt på at menneskehandel skal avdekkes, etterforskes og straffes, og at kompetansen til å identifisere ofre må finnes hos sentrale instanser, både hos politiet, barnevernet, arbeidstilsynet, arbeids- og velferdsforvaltningen og utlendingsmyndighetene. Det legges også frem tiltak som skal bekjempe menneskehandel og bistå ofrene, og viktigheten av en koordinert innsats understrekes.

Som svar på dette har Likestillingssenteret KUN, Krisesenteret i Salten og RVTS Nord opprettet prosjektet ToKt (Tverroperativt Kompetanseteam). Tilskudd til prosjektet mottas fra Justis- og beredskapsdepartementet, og prosjektet er inne i det siste året av prosjektperioden. I ToKt deltar faste representanter fra offentlige, kommunale og frivillige aktører med jevnlige møter. Målet er å forebygge og avdekke ulike former for menneskehandel, og bistå antatte ofre.

Denne innsatsen er helt påkrevd – men det viktigste er at alle vi som jobber i offentlige myndigheter og i hjelpeapparatet må anerkjenne at denne problematikken også finnes rundt oss her i et av verdens tryggeste land. Tenk tanken – først da kan du handle.