Tarmkreftkirurgi bør fortsette i Bodø, Tromsø og Trondheim, inntil kompetanse og fagsterkt MDT er etablert ved nytt hovedsykehus på Tovåsen i Leirfjord kommune.

Pasienter og pårørende bør få oppleve grunnleggende omsorg og kompetanse under alle faser av forberedelse, kirurgisk behandling og oppfølging. De bør være spart for utrygghet og usikkerhet ved sammensatte (komorbide)sykdommer som kan gir uklarhet ved all behandling og risiko ved operasjoner.

Det vil gi en trygghet for pasienter med hjerte- / lungelege til stede ved operativ behandling om krevende inngrep skulle gi uventet belastning av hjerte.

Nødvendig fagmedisinsk kompetanse for tarmkreftkirurgi i Nordland kan pr. dato bare gis ved fagmiljø ved Nordlandssykehuset i Bodø, ved UNN og ved St.Olavs hospital i Trondheim.

Kirurgi og Robotassistert tarmkirurgi vil kreve sterk avhengighet av pasient-nær kompetent MDT (multidisiplinære team), også for et fagsterkt Hoved-sykehus for Helgeland.

Overføring av spesialitetene til nytt Hoved-sykehuset på Tovåsen, bør følges opp i samhandling med kompetansebygging av faginstanser fra Bodø og Tromsø.

Svekket kompetanse ved 2-delt sykehus på Helgeland

Plassering av Hoved-sykehuset sentralt i Sandnessjøen, vil dessverre forme to delt sykehusstrukturer for Helgeland.

2 små sykehus, fungerende i avvikende klinikk-struktur, med tap av fagmedisinsk sentrering, kompetanseutvikling og svekket rekruttering av fagpersonell.

En løsning som vil fortsette å gjøre pasienter på Helgeland til

kasteballer i helse-systemet med lange miljø - og helsekrevende syketransporter til Bodø, Tromsø og Trondheim.

Regionforstørring for Helgeland

Et stort Toven-sykehus vil være i samsvar med fylkesplan for Nordland, med utvikling av regionforstørring av Helgelandsregionen.

Helgelandssykehuset vil være sentrert i en regionforstørring mellom innland og Helgelandskysten, bestående av to byer og tre tettsteder, med befolkningstilhørighet på 30.000 beboere fra Vefsn, Sandnessjøen, lærestedet Nesna, Leirfjord og fra Hemnes.

Tovåsen, et kjerneområde for Helgeland

Tovåsen vil ha en reiseavstand på henholdsvis 20`og 30 min til 2 regionssenter/bysenter; 2 av 10 utvalgte regionssenter for Nordland fylke.

Hovedsykehuset på Tovåsen, vil bli Helgelands største arbeidsted, sentralt beliggende for 1500-1700 ansatte. Et arbeidssted som vil bidra til en omstrukturering og tilpasning av pendeltrafikk mellom byer og tettsteder på Helgeland.

Egnet infrastruktur med reisetid / ambulansetider på 30 minutter for 30.000 beboere fra 2 bysentra og 3 tettsteder til sykehusbehandling ved Tovensykehuset.

Av 80.000 helgelendinger, vil 8 av 10 beboere rekke Tovensykehuset innen 1 time; og gi kortest vei for behandling av resterende 2 av10 beboerne på Helgeland.

Et hovedsykehus som vil være samlende kysthospital og sentrumshospital for hele Helgeland.

Struktur med 2 små sykehus

Samstemt fagkompetanse har i sin tid klart og tydelig gitt uttrykk for at

struktur med 2 små sykehus medfører en oppsplitting av spesialisthelsetjenesten, svekket kompetanse, svekket rekrutering og et tap av fagmedisinske løsninger for pasienter.

I tillegg kommer miljøbelastende transporter til kompetente faginstitusjoner i Bodø, Tromsø og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Det er ikke mulig å se Rana kommunestyres anbefalinger om lokalisering av hovedsykehuset til Sandnessjøen som annet enn oppspill til denne striden.

Ødeleggelsene er store nok

Pågående organisatorisk - og regionale politiske avvik og støy har hindret gjennomføring av Foretaks-vedtaket fra helseminister Bent Høie 27. jan. 2020.

Destruktivitet i prosessen truer i stigende grad med resignasjon i handlinger for bygging av nytt hovedsykehus og flytting av et Helseforetak til Sandnessjøen og Omegn.

Alarm og varslingslys har for lengst signalisert om trussel ødeleggelse av prosessen for et felles hovedsykehus for helgelendingene.

Signalene og alarmen er sterke nok for å ta beslutning om å løfte vedtaket fra 27. jan., ut av prosessarbeidet i Helgeland, opp til Foretaksnivå: Helse Nord RHF – Helse-og Omsorgsdepartementet.

«På bordet» ligger tilstrekkelig arbeider for korrektur og med tillegg av kontroll-analyser kan sluttprosess føre frem mot byggestart av nytt hovedsykehus på Helgeland.

Blinkende varsellampe

Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjoner og ansvar på styret, for gjennomføring av nasjonal sykehusstruktur og dimensjonering av sykehusene våre.

Et ansvar som påføres medlemmene i styret ved begrenset innsikt i prosessen og til situasjoner hvor de i sterk grad kjenner seg ledet av administrasjonens fremlegg.

Evalueringen av Sykehuset Østfold har avdekket alvorlige mangler i dimensjoneringen og gjennomføringen av nybygg ved sykehusene våre.

Hvis større dele av bygningsmassen skal eller må erstattes havner vi i et dobbelt uføre; de nye byggene blir for små, men vi har likevel ikke råd til å betale dem.

Resultatet er nybygg som er uegnede allerede ved åpning, og bidrar for en svekket økonomi som framtvinger et dårligere tilbud til pasientene.

Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjonen og ansvaret på styret i de regionale helseforetakene, som sitter med begrenset innsikt i situasjonen, og lar seg villig lede av administrasjonens fremlegg.

Vi kan ikke tillate oss å se at dette regime for byggeprosjekter av sykehusene våre blir videreført.

Overlegeforeningen vil og må fortsette å avdekke resultatene av denne feilslåtte politiske forvaltningen.