Nordland har over tid hatt et ønske om å posisjonere seg som et satsingsfylke for grønn luftfart. I ulike høringsuttalelser har det ikke manglet på ambisjoner for utprøving av klimavennlig teknologi på kortbanenettet, senest i et innspill fra fylkesrådsleder og politisk ledelse i Bodø i forbindelse med planleggingen av et internasjonalt senter for utvikling av null- og lavutslippsløsninger i luftfarten.

I Miljøpartiet De Grønne er vi likevel bekymret for mangelen på koordinering og en tydelig kurs i dette arbeidet. Her bør vi kunne hente inspirasjon fra Vestland fylke, som allerede styrer sitt arbeid etter en omfattende tiltakspakke. Vestland har blant annet

  • som mål å gjøre kortbanenettet utslippsfritt innen 2030
  • arrangert samarbeidsmøter mellom fylkeskommune, Avinor, flyprodusenter, kraftselskap, næringsforeninger og lufthavner
  • et mål om etablering av en kommersiell elflyrute mellom Bergen og Stavanger fra 2023
  • lagt til rette for kommersielle turer med elektriske sjøfly fra Bergen
  • sagt at anbudsgrunnlaget for kommende FOT-ruter vil inneholde krav om overgang til null- og lavutslippsteknologi

Kortbanenettet er allerede nordlendingenes InterCity-forbindelse. Det gir oss en klar konkurransefordel i satsingen på morgendagens grønne, klimavennlige og arealeffektive transport. Det er ingen grunn til at Nordland ikke skal kunne matche Vestlands ambisjoner om å bli verdensledende innen grønn luftfart. Derfor ber vi fylkesrådet

  • ta initiativ til et formalisert samarbeid om grønn luftfart mellom relevante aktører i Nordland
  • forplikte seg til å legge offensive miljøkrav til grunn i kommende FOT-ruteanbud
  • konkretisere fylkeskommunens målsettinger og ambisjoner innen grønn luftfart