Viktor i «Åpen linje» etterlyser at noen kommer i åpen linje å henviser til faktiske regler for sykkel i gangfelt. Jeg tror mange vil bli overrasket over at reglene rent ordrett ofte ikke finnes. Det som reguleres ved hjelp av gangfelt er forholdet mellom fotgjengere og kjørende. Da har vi trafikkreglenes paragraf 9 – 2: «Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på vei ut i det.»

Dette gjelder likt for alle kjørende, inkludert syklister og bilister, som krysser et gangfelt enten på langs eller på tvers. Vikeplikt for gående. I tillegg har vi paragraf 18 – 1 som gjelder spesielt sykling i gangfelt:

«Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.»

Det er derfor vanligvis tillatt å sykle i gangfeltet, men fotgjengere har alltid prioritet. Gangtrafikken skal ikke forstyrres. Så hvis det er stor gangtrafikk i gangfeltet må man som syklist kanskje enten velge veibanen eller bli fotgjenger.

Men her slutter reglene for sykling i gangfelt. Men hvorfor skriver f.eks. Trygg Trafikk at «bilistene ikke har vikeplikt for deg» som syklist i gangfelt. Dette er vanligvis riktig, men det har ikke noe med gangfeltet å gjøre. Hvis gangfeltet er utført etter standarden så starter det fra et fortau, gangvei eller sykkelvei, krysser en vei og ender i et fortau, gangvei eller sykkelvei. Når gangfeltet er utført slik vil trafikkreglenes paragraf 7 – 4 komme til anvendelse:

«Kjørende som vil inn på eller krysse vei fra sykkelvei, gangvei, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på veien.»

Syklister er kjørende på lik linje med motorvognførere. Når man kommer fra fortau, gangvei eller sykkelvei og skal inn på eller krysse vei så har man vikeplikt. Dette er altså vanligvis tilfellet når man sykler i et gangfelt. Men ikke alle gangfelt er lagd etter standarden, enten fordi de ikke er gjort «korrekt», eller fordi de er gamle. Da kan det være at gangfeltet enten ikke starter fra fortau, gangvei, sykkelvei og lignende slik at paragraf 7–4 ikke gjelder. Eller det kan være at unntaket i paragraf 7–4 gjelder, som er tilfellet når gangfeltet krysser en avkjørsel, parkeringsplass eller lignende:

«Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.» som sikter til «parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område».

Så når gangfelt krysser slike områder vil syklende som krysser fra fortau, gangvei eller sykkelvei IKKE ha vikeplikt.

Til slutt har vi gangfelt der veien har skiltet vikeplikt for sykkeltrafikk i begge retninger (202 «Vikeplikt» kombinert med underskilt 826 «Sykkeltrafikk i begge retninger»). Dette finnes bl.a. i Tromsø og Trondheim. Dette gjør gangfeltet til en forkjørsvei for syklister. Kjørende, både motorvognførere og syklister, på veien skal vike for syklende i begge retninger i gangfeltet (eller sykkelkryssingen som gjerne, men ikke alltid, er malt opp sammen med gangfeltet).

«Skal ikke syklistene gå av sykkelen?» skriver noen. De har nok misforstått. Riktig ordbruk er «kan» ikke «skal». Syklister kan konvertere til fotgjengere i enkelte situasjoner for å oppnå rettigheter som fotgjenger. Dette er et privilegium ikke en plikt.

Trafikkreglene (Forskrift om kjørende og gående trafikk) finner du som forskrift på lovdata.no. Regler som angår syklister er endret eller klargjort flere ganger de siste årene (senest 2018), noen ganger i syklisters favør. En oppfriskning kan anbefales.