I NAF får vi titt og ofte spørsmål om mye, også vedrørende sykling. «NAF Advokat» har sett på dette, og har en del betenkninger om regler, og svar på spørsmål:

Har syklister plikt til å slippe bilister forbi?

Nei – men som trafikant gjelder § 3 i Veitrafikkloven også deg. Du skal ferdes varsomt og hensynsfullt, så det ikke oppstår fare, eller skade, og slik at annen trafikk ikke hindres eller forstyrres.

Hvor stor avstand bør en bilist ha når man passerer en syklist?

Minimum halvannen meter, og helst mere enn det. Det oppstår et dragsug når du passerer. Syklisten bør med tanke på dette, og ikke sykle midt i veibanen.

Hvor mange passasjerer kan man ha på sykkelen?

To barn under 6 år, eller ett barn under 10 år. Det samme antall gjelder i sykkeltilhenger, men da ingen på selve sykkelen. (Obs vektgodkjenning på hengeren).

Kan jeg bli straffet om jeg ikke følger reglene?

Ja, Du er å anse som alle andre kjørende, og kan straffes som dem. Du er pliktig til å følge alle trafikkreglene og spesielle merkinger. Dette inkluderer også fartsgrensene, f.eks. ved passering av gående på fortau: maks 6 km/t.

Har en bilist vikeplikt for de som sykler over et gangfelt?

Nei! De er da å anse som kjørende! Går de med sykkelen har du derimot stoppeplikt! Vær uansett varsom ved gangfelt, spesielt når der er barn involvert.

Hvilke trafikkregler gjelder for syklister?

Alle generelle trafikkregler gjelder: stopp for trafikk fra høyre, stopp for forkjørsvei, gi tegn osv. Om en bil skal svinge til høyre har den stoppeplikt for syklende eller gående som skal rett fram på veibanen eller veiskulderen. Du kan sykle fram til et kryss på høyre side av bilene (såframt det ikke er til spesiell ulempe eller risiko). Når du som syklist skal svinge så må du ikke følge merkingen i veibanen, men du har vikeplikt for andre trafikanter. Du kan med andre ord svinge i annen retning enn pila i veibanen sier, men gi tegn, og følg vikeplikt! Trafikklys: kjør som lysene gir signal om så lenge du er i veibanen.

OBS: Forbud mot sykling i tunneler og på motorveier. Enkelte bruer er også merket med sykkelforbud.

Fortau: Man kan sykle på fortau, gangfelt, gangstier, men skal vise ekstra vaktsomhet, og ta spesielt hensyn til de gående. Passering av fotgjengere skal skje i maks 6 km/time.

Sykling to i bredden: Dette er lov når det er lite trafikk og oversiktlig vei. Vis hensyn. Slipp forbi bilister dersom du hindrer dem.

Utstyr på sykkelen: Sykkelen skal være i god stand, og ha pålagt utstyr som bremser, reflekser og lys