Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Løvdahl og Søfting

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet vil styrke kortbanenettet på flere måter. Vi vil frita fly under 20 tonn for flypassasjeravgifta, vi vil bruke mer penger på offentlig kjøpte flyruter (FOT) og vi vil ha lavere moms på persontransport. Alt dette vil gi rimeligere flybilletter og forhåpentlig bedre rutetilbud på kortbanenettet, samtidig som det bringer oss nærmere de første el-flyene. Senterpartiet har som forutsetning for ny flyplass i Rana at ingen flyplasser på Helgeland skal legges ned.

Løvdahl og Søfting skriver i et innlegg at mine uttalelser i Rana Blad er ubegripelige, og jeg vil derfor oppklare. Jeg har full forståelse at ikke alle er kjent med detaljene i statsbudsjettet, men det burde ikke være ukjent eller overraskende for Løvdahl som var Arbeiderparti-ordfører i Vefsn helt til i høst hva hans egne partikollegaer har fremmet gjennom merknader i Stortinget i saker som han synes er spesielt viktige. I Rana Blad viste jeg til en felles merknad som Ap, Sp og SV har fremmet i årets behandling av statsbudsjettet. Merknaden legger til grunn at vi ber regjeringen legge fram sak om ny flyplass i Rana.

Merknaden i Innst. 13 S (2019–2020) er slik:
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Innst. 13 S (2018–2019) om statsbudsjettet for 2019, der en enstemmig komité uttalte:
«at det bør tilstrebes å ha en dialog og fremdrift om en gjennomføringsavtale som muliggjør oppstart med lokale midler så snart som mulig.»

Disse medlemmer er kjent med at Polarsirkelen lufthavnutvikling, etter klarsignal fra samferdselsministeren, er i ferd med å sluttføre en konkurranse om bygging av ny flyplass. Flyplassen skal i henhold til Nasjonal transportplan realiseres i et spleiselag mellom staten, regionalt næringsliv og Rana kommune. Lokale parter har klar sin del av finansieringen under forutsetning av oppstart i 2020.

Disse medlemmer mener regjeringen må følge opp konkurransen og bidra til å få nødvendige avtaler om finansiering og gjennomføring på plass, slik at framdriften i utbyggingen ikke forsinkes. Disse medlemmer legger til grunn at det legges fram en sak for Stortinget senest våren 2020, slik at en kan få avklart statlige bevilgninger i senere budsjettår.
En enstemmig transportkomite skriver følgende om ny lufthavn Mo i Rana (2019–2020):
Komiteen viser til at det i Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt til grunn statlige midler til bygging av ny flyplass i Mo i Rana i andre del av planperioden, det vil si i perioden 2024–2029, men at det tas sikte på byggestart i første del av planperioden ved hjelp av lokale midler.

Komiteen viser videre til at Polarsirkelen Lufthavnutvikling gjennomfører en anbudskonkurranse som skjer på bakgrunn av aksept fra Samferdselsdepartementet, under forutsetning av at det gjøres for egen regning og risiko.

Komiteen er opptatt av at lokale parter gjør nødvendige avklaringer i samarbeid med Samferdselsdepartementet som muliggjør etablering av ny lufthavn i tråd med føringene i NTP. Herunder må driftsmessige forhold, konsesjon for å operere lufthavnen, eventuell statsstøtteproblematikk og når statens forpliktelse utløses, avklares. Komiteen mener dette arbeidet er viktig og bør gis høy prioritet for å muliggjøre raskest mulig byggestart.

Ap, Sp, SV og KrF har for øvrig en fornuftig formulering i Nordlands politiske plattform som anbefaler bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana som erstatter eksisterende lufthavn (Røssvoll), uten øvrige strukturendringer. Det betyr at ingen flyplasser på Helgeland skal legges ned.

Kommentarer til denne saken