Petter Wille kritiseres av Karl-Wilhelm Sirkka for å misbruke NIM sin stilling når han uttaler at samene er et urfolk. Vi kan forsikre om at så ikke er tilfellet. Wille er spesialrådgiver ved NIM, med tung kompetanse på urfolksspørsmål, og uttaler seg selvsagt om dette på vegne av NIM. At samene er et urfolk er grundig fastslått i norsk rett.