Oddmund Enoksen legger som vanlig til bredsida når han kommenterer på VOL.no at MDG og Rødt har «allergi» mot oppdrett i åpne anlegg.
Ingenting nytt fra Enoksen, alle vet hvor han står i oppdrettssakene. På mange måter vet vi hvor vi har Enoksen, han er forutsigbar. Men hvor har vi Nordland SV?
Problemet er Christian Torset, gruppeleder for SV i Nordland Fylkesting, sitt innlegg på Facebook hvor han nærmest gir Andøy kommune skylda for at han måtte stemme for å gi konsesjon på fylket.

Det blir som å pisse i buksa og skylde på andre.

Kort forklart. Oppdrettsanlegg skal ha tre tillatelser fra tre forskjellige myndigheter. Kommunen etter plan og bygningsloven, Fylkesmannen etter forurensningsloven og fra Fylkeskommunen etter akvakulturloven. Alle beslutningene fattes på et selvstendig grunnlag etter ulikt lovverk.
Andøy kommune har en kommuneplan med arealdel. Dette er kommunens første versjonen av arealdelen. At kommunen ikke har kommet lenger er resultatet av 20 år med Høyrestyre og tidligere ordfører Jonni Solsvik i Andøy sin vegring mot å jobbe planmessig. Utgangspunktet, som en første versjon, er at arealdelen langt ifra er perfekt, blant annet er det ikke jobbet med detaljering av bruk og vern av sjø. Men det er kommunen i gang med gjennom regional kystsoneplan.
Når underformål ikke er definert, fra Kommunal og moderniseringsdepartementet uttalt følgende:
«Dersom underformål ikke angis, har en i realiteten ikke planlagt arealene. Kommunen frasier seg da myndigheten til å styre arealbruken, og overlater beslutningen til myndigheter som styrer sektorloven» Bjørn Caspar Horgen, Bergen 24.okt. Plankonferansen 2018.

På mange måter har kommunen ikke gjort jobben sin med planlegging i sjø, men Nordland fylke vet godt at kommunen jobber med en regional kystsoneplan for å få dette på plass.
Fylkeskommunen sender da konsesjonssaken etter akvakulturloven på høring til kommunen. Kommunestyret har et flertall mot å gi konsesjon. De ulike partiene har fra kommunestyrets talerstol ulike begrunnelser for å være negative til å gi konsesjon.

Så kommer vi til kjernen. Christian Torset sin påstand, hvor han skriver at kommunestyret allerede har gitt tillatelse. At når kommunestyret har uttalt seg negativt til høringen fylkeskommunen selv har bedt om, men ikke har begrunnet hvorfor. Og at det derfor «er det i realiteten ingenting fylkesrådet kan gjøre» (sitat fra Facebook).

Dette blir da helt feil. Det hadde vært så utrolig mye ryddigere om Torset ikke hadde inntatt offerrollen og stått for det vedtaket han hadde vært med å fatte. I denne saken sitter fylkesrådet med nøkkelen, den endelige beslutningen. Det er de som er siste instans med mulighet til å si nei. Men velger å si ja, på tross av flertallet i kommunen. For det er nemlig slik at vi har et demokrati i Norge, og er man uenig i noe rekker man opp handa. Det burde Christian Torset øve på.

I denne debatten er det enklere å forholde seg til Enoksens standpunkt -han er for å forsøple fjorder så lenge man kan tjene penger på det. SVs og Christian Torset sitt standpunkt derimot, er å skylde på andre for vedtak en selv er med på å fatte. Det faller på sin egen urimelighet.

Robert Svendsen
Miljøpartiet De Grønne, Andøy