En ny start for Sulis

Aktivitet: Gruvedriften i Sulitjelma har en lang og ærerik historie, og nå vil lokale krefter ha ny aktivitet i gruvene.

Aktivitet: Gruvedriften i Sulitjelma har en lang og ærerik historie, og nå vil lokale krefter ha ny aktivitet i gruvene.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerNye Sulitjelma Gruver AS (NSG) har startet den lange prosessen med å få igangsatt ny drift i de gamle gruvene i Sulitjelma. Dette krever en betydelig innsats både i form av tid, kapital og kunnskapsinnhenting.

Grunnen til at vi startet denne prosessen var en vurdering av utviklingen i metallprisene på verdensmarkedet og et foreløpig driftskonsept for ny drift i gruvene.

AN+ i 8 uker - kun for 99,-

Etter at Sulitjelma gruver ble lagt ned etter ca. 100 års drift i 1991, er det fortsatt mye malm igjen i Sulis. Foreløpig er malmreservene beregnet til 10–15 mill tonn, og dette kan anslagsvis gi grunnlag for kommersiell drift i minst 50 år, og for 50–70 arbeidsplasser.

I tillegg kommer ringvirkninger i andre bedrifter. En ny drift i Sulitjelma innebærer at malmletingen vil intensiveres, og det er derfor meget sannsynlig at det blir påvist mer malm i Sulis enn hva vi kjenner til i dag.

Igangsetting av ny gruvedrift er krevende og kan ta mange år. Første trinn i denne prosessen er områdereguleringsplanen som avklarer arealbruken i området. NSG har engasjert Norconsult AS til å utarbeide denne planen med 12 konsekvensutredninger.

Det stilles i områdereguleringsplanen krav om detaljregulering av området før det kan gis byggetillatelse for oppstart av industri-/gruvedrift. Planen har vært ute på høring, og det er uvanlig at en så omfattende plan ikke møter en eller flere innsigelser.

Vi har tvert imot fått mange positive tilbakemeldinger og flere meget gode råd på veien videre. Vi er spesielt takknemlige for den positive støtten vi har fått fra Sulitjelma Nærmiljøutvalg.

Neste trinn i prosessen er å utarbeide søknad om utslippstillatelse for gruvevann, deponering av flotasjonsavgang mv. Her er det Miljødirektoratet som er fagmyndighet. Denne prosessen har vi innledet med gode møter med Miljødirektoratet, men selve arbeidet med en slik søknad har vi ikke begynt.

Vi ønsker å starte ny gruvedrift i Sulitjelma, og vi håper på et godt samarbeid med lokalbefolkningen, Fauske kommune og regionale og statlige myndigheter for å kunne realisere en viktig industrisatsing for hele Saltenregionen.

Størker Bjørnstad

Tredje trinn blir å søke om driftskonsesjon. Her vil vi avklare en driftsstrategi for gruva, driftsplan, lønnsomhetsvurderinger, markedsforhold mv., og en plan for avslutning av virksomheten. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Det produseres mye ny kunnskap på dette feltet, og markedene er i endring.

Vi vil derfor ikke igangsette dette arbeidet før vi er godt i gang med arbeidet med utslippssøknaden. Kommunen vil være høringspart i både behandlingen av utslippssøknaden og konsesjonssaken. .

I en slik lang prosess, kjenner vi ikke alle svarene på alle spørsmålene i dag. Vi vil sørge for at alle relevante spørsmål er besvart når søknaden om driftskonsesjon sendes.

Selv om det er iverksatt flere gode tiltak for å begrense forurensningen i Sulitjelmavassdraget, er vassdraget fortsatt å regne som et sterkt forurenset vassdrag etter vannforskriften.

Gjennom arbeidet med utslippssøknaden, vil NSG søke å finne løsninger som forbedrer situasjonen i vassdraget forutsatt at staten tar sin andel av denne oppgaven. Vi ser for oss en utslippssøknad i to deler der den ene omhandler tømming av Nordgruvefeltet, og den andre som omhandler selve driften i NSG.

NSG har fått Norconsult AS til å utarbeide en skisse som vurderer ti mulige deponiløsninger for flotasjonsavgang. Uavhengig av denne skissen har Norges geotekniske institutt (NGI) også vurdert mulige tiltaksalternativ i Sulitjelmavassdraget.

Det er ikke konkludert med valg av alternativ for deponiløsning, men begge disse rapportene peker på samme mulighet i østre del av Langvatnet for deponi av flotasjonsmasser.

NSG ønsker å starte ny gruvedrift i Sulitjelma, og vi håper på et godt samarbeid med lokalbefolkningen, Fauske kommune og regionale og statlige myndigheter for å kunne realisere en viktig industrisatsing for hele Saltenregionen.

Størker Bjørnstad

Daglig leder, Nye Sulitjelma Gruver AS

Kronikkforfatteren er daglig leder for Nye Sulitjelma Gruver AS.

Nye Sulitjelma Gruver AS eier gruverettighetene som tilhørte gamle Sulitjelma Gruber. Selskapet er et lokalt initiativ og målet er å få i gang ny aktivitet i de gamle kobbergruvene i Sulitjelma.

Artikkeltags