Gå til sidens hovedinnhold

Sulitjelma pensjonistforening reagerer med vantro

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører. Kommunestyrets medlemmer. Rådmann: Rådmannens budsjettforslag for 2020.

Sulitjelma pensjonistforening reagerer med vantro på rådmannens forslag til budsjettkutt for 2020. Her går det nå klart frem at det er de eldre og mest sårbare som skal bære byrdene av de enorme innvesteringer som et flertall i kommunestyret har foretatt de siste 8 – 9 årene. At de eldre og eventuelt deres pårørende, år etter år, må leve i uvisshet om hvilken form for omsorg de vil få, er direkte respektløst og lite verdig. Nå skal samtlige paviljonger stenges, i tillegg stenges Moveien og Sagatun, d.v.s, bortfall av ca. 60 omsorgsplasser. Samtidig står det flere på vent, og kommunen er heller ikke i stand til å ta imot utskriftklare pasienter fra Nordlandssykehuset, dette har de siste årene kostet kommunen flere millioner kroner. Når faktum er, at det er et sterkt behov for betydelige flere omsorgsplasser i tillegg til de 60 som foreslås fjernet, blir rådmannens forslag helt uforståelig, og får som konsekvens, at eldreomsorgen settes 50 år tilbake i tid, altså før helsetunet ble bygget. Dette må resultere i at kommunen ikke makter å innfri kravene til: Lov om pasient og brukerrettigheter, samt Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien). Omsorgen for de demente har selv i dag alt for liten kapasitet og nedstengingen av paviljong 9 blir derfor uforståelig, og for å bøte på situasjonen foreslåes det å omgjøre Moveien til et avlastningssenter, for de demente, (når økonomien tillater det)!! Med det store behovet for pleie og omsorgsplasser som vi allerede har i Fauske vil det derfor være direkte uansvarlig å legge ned Sagatun. De besparelsene som er oppgitt på en nedlegging viser seg ikke å stemme, da en god del utgifter som er ført på Sagatun er utgifter som kommunen har på pasienter utenfor Sagatun. I dag har Sulitjelma ca. 25 eldre over 80 år og 154 over 60 år, som tilsier økt behov for pleiehjelp. Med bortfall av Sagatun, betyr det store reisekostnader, og mye dyrebar tid går med til bilkjøring, og kommunen vil ikke spare noe på nedleggelsen, kanskje tvert imot. Med stadig trussel om nedlegging av omsorgsplasser, utsettes eldre mennesker, (spesielt beboere, pårørende og de som venter på plass), for et stort psykisk press som kan være vanskelig for friske oppegående mennesker å forstå. At eldre mennesker som bor alene og som føler seg ensomme og utrygge, ikke skal kunne få et tilbud om å få plass i et bofellesskap, som Sagatun, er for oss helt utenkelig.

Det kan vel ikke i Fauske, være et eneste politisk parti, eller en eneste kommunestyrerepresentant som mener at Fauskes eldre, våre fedre, mødre eller besteforeldre som er alene, (skal måtte stå til ansvar for kommunestyrets uvettig økonomiforvaltning), med å bli pleiet i eget hjem, til de er så dårlig at de må på sykehjem. Ensomhet er noe av det verste et menneske kan bli utsatt for, og spesielt for eldre mennesker. Ensomhet fører med seg utrygghet og frykt, og er mange ganger en direkte årsak til alvorligere sykdommer.

Stortingsmelding nr. 15 ( Leve hele livet ) er en kvalitetsreform for eldre, (Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge), men med rådmannens opplegg til eldreomsorg , vil omsorgsarbeidet i Fauske, flyttes milevis bort fra intensjon og målsetting som ligger til grunn for denne St.meldingen.

Det er både forunderlig og oppsiktsvekkende at rådmannen på den ene siden er villig til å ofre omsorgstilbudet til de mest sårbare av våre eldre, samtidig som han bygger opp sin administrasjon, og tar opp nye lån på over 30 millioner til nye og igangsatte prosjekter. Med de store negative konsekvenser dette får for våre eldre, kan en slik prioriteringen umulig følges opp av våre folkevalgte. Skal ikke eldreomsorgen kollapse fullstendig, må Sagatun videreføres og Moveien tilrettelegges for dements-omsorgen.

Men flertallet, bestående av Senterpartiet, Høyre Krf og Frp, stemte for Rådmannens fremlegg, (med små justeringer) som ikke gikk i de pleietrengendes favør. Flertallet i Fauske kommunestyre har med dette vedtaket, prioritert bort sitt lovpålagte ansvar de har til å ivareta en trygg og verdig omsorg for våre eldre pleietrengende.

2. Sulitjelma.

Rådmannens øvrige forslag til kutt av kommunens tilbud til innbyggerne i Sulitjelma får liten økonomisk besparelse, men store negative utslag for innbyggerne, store som små. På nytt foreslås det å legge ned bassenget, et nyrenovert og flott basseng som er et av det viktigste tilbudet som kommunen har til innbyggerne, og som tilfredsstiller skolens behov for fysisk fostring og svømmeundervisning. Et sted der mennesker av ulik alderssammensetning møtes til sosialt samvær i svømming og lek. Bassenget er et av de største trivselsfaktorene vi har i Sulitjelma, og den økonomiske besparelsen ved en nedstenging, står på ingen måte i forhold til den negative betydning det vil få for innbyggerne, små og store, ung som gammel. Videre kutter han støtten til Samfundshuset, storstua for hele lokalsamfunnet, der også ungdomsklubben har sine aktiviteter. Legger vi til rådmannens øvrige forslag på økonomiske kutt av det offentliges ansvar i lokalsamfunnet, og hvis kommunestyret følger dette opp, vil Sulitjelma, som samfunn, stå ganske så ribbet tilbake. Vi kan med vår beste vilje ikke tyde rådmannens forslag på annen måte enn at han ønsker en avvikling av kommunens ansvar for Sulitjelma som samfunn, dette til tross for et betydelig nettobidrag fra lokalsamfunnet gjennom skatter, avgifter og kraftinntekter. Det er både skuffende og nedverdigende at Sulitjelmasamfunnet hvert eneste år må kjempe, både mot administrasjonen og enkelte folkevalgte, for å få beholde de viktigste elementene som et godt samfunn trenger for ei positiv utvikling. Sulitjelma pensjonistforening vil så sterkt vi kan, be Kommunestyret redusere budsjettet på områder der virkningene blir mindre følsom for innbyggerne. Det er fult mulig, det er hva man prioriterer.

Kommentarer til denne saken