«Nå skal det bygges 214 nye studentboliger i Skavdalslia,» kan en stolt og fornøyd direktør i samskipnaden Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen, proklamere til Avisa Nordland torsdag 25 mars. Konseptet som lanseres heter Nabolaget, og her skal man jammen også integrere naboene i området på en god måte, sies det. Jau, jau. Tanken er kanskje god, men faktum er at nabolaget i Skavdalslia er vel integrert fra før. Og de siste dagene har praten gått med både kjente og ukjente naboer, og hva snakkes det om? Jo, det er at ingen ønsker en økning at antall boenheter fra 84 til 214, en slik vekst vil merkbart endre det gode nabolaget og mange vil miste utsikt og gode lysforhold. «Boligene skal bygges slik at de står i stil med øvrig bebyggelse,» forteller direktør Brunsvik Olsen, men sannheten er at det ikke finnes noen bygninger på tre etasjer i Skavdalslia. Gjeldende reguleringsplan tillater kun to etasjer, la oss håpe at kommunale myndigheter og politikere ikke lar seg manipulere til å endre disse bestemmelsene.

Dagens hybler i små rekkehus passer godt inn blant den øvrige bebyggelsen, men disse skal nå rives og erstattes av kompakte treetasjes blokker som vil totalt endre nabolaget og også forringe bokvaliteten til naboer som havner på skyggesida. «Økningen i byggehøyde vurderes ikke å få negative virkninger utenfor planområdet med tanke på solforhold og utsikt for naboer/nærliggende bebyggelse,» skriver utbygger i et brev til Bodø kommune. Ikke alle er enige i den påstanden. Man spør seg hvorfor det skal etableres nye 40 parkeringsplasser, det er jo tross alt bare et par hundre meter til universitetet, og mange lurer på hvor man har tenkt å flytte lekeplassen og fotballbingen. Ikke alt er like klargjørende i et brev fra Nordconsult adressert til «berørte parter» i nabolaget, som informerer om detaljreguleringsplan, men vi skjønner jo at det planlegges å bygge tettere og at det skal bygges høyere enn det dagens planer tillater.

Så nå leser vi oss opp på gesimshøyder og mønehøyder, på arealplaner og utnyttelsesgrad. «Økningen i utnyttingsgrad vurderes, i seg selv, ikke få negative virkninger utenfor planområdet. Fortettingen vil bli utført på en måte som sikrer god bokvalitet, trivsel og sosialt miljø,» skriver Norconsult. Berørte parter, det vil si alle vi som bor i Skavdalslia, er invitert til å komme med innspill. Da får vi se om Skavdalslia ønsker velkommen konseptet Nabolaget, eller om vi heller vil beholde nabolaget særpreg slik det er nå uten blokkbebyggelse. Vi kan jo foreslå for Studentinord å komme med en bedre plan for å rehabilitere dagens studentboliger med eventuelt en moderat utbygging av småhus på to etasjer som står i stil med nabolaget og er i tråd med dagens planverk. Det skal vi tåle. Men vi betakker oss for dominerende og kompakte H-forma blokker i tre etasjer.

Nabokjerring i Skavdalslia