Mange stusset nok da media sist høst kunne fortelle at Studentinord planla å rive rundt 69 studentboliger i Skavdalslia. De er rundt 40 år gamle. «Det er på høy tid», sa eieren. Og etterlot et inntrykk av «riv skiten». Så dukket det opp skisser for bygging av 210 nye studentboliger på tomta. Dette bryter med rammene i gjeldende regulering. Innvendingene fra naboskapet var mange. For ei tid tilbake kom et revidert forslag, nå med 151 boligenheter, dvs. 82 flere enn i dag. «Vi har strukket oss langt» sier Studentinord. Og mener at partene har kommet til enighet. Dette bestrides av naboene.

I Bodøs Gjenbruksuke er det fristende å komme med et innspill som handler om gjenbruk på «Grønn Campus».

Jeg foreslår at hovedaktørene, før en ny diskusjon om detaljreguleringen i Skavdalslia, vurderer mulighetene for alternative løsninger som gir flere studentboliger ved universitetet uten å:

– sanere mange titalls fullt brukbare boliger (ca. 2 600 m² brutto mål fra kart) i et presset boligmarked, spesielt for ungdom og førstegangskjøpere

– å bruke så mye som opp mot 60 mill. kr av fellesskapets ressurser (teknisk verdi dagens bygningsmasse, saneringskostnader, tilrettelegging for nye boliger på tomta) for en marginal netto tilvekst av boliger

– komme på kant med viktige bærekraftsmål og sirkulærøkonomiske holdepunkt. Med andre ord; tenke gjenbruk

– endre rammene i gjeldende regulering, redusere bokvaliteter i Skavdalslia og skape utrygghet i anleggsperioden

– midlertidig fjerne 69 studentboliger et par år under anleggsperioden, når det allerede er et boligunderskudd

Studentinord er utbygger og hovedaktør. De trenger tomtegrunn for sine prosjekt, spesielt nært campus. Bodø kommune har et klart medansvar i tilrettelegging for bygging av nok og egnede studentboliger, bl.a. som reguleringsmyndighet.

Opp gjennom årene har kommunen derfor bidratt med tomter til gunstige betingelser. Det har ført til at Nord universitet har en av landets mest kompakte og komplette campus i Mørkvedmarka. Det er gode muligheter for fortetting i bydelen, også for universitetets behov. Sist høst behandlet formannskapet en plan for videre arbeid med avhending av kommunal eiendom. Bakgrunnen var bl.a. kapitalisering av Nye Bodø eiendom AS. I Mørkvedmarka ble det pekt på 6 eiendommer som skal utredes for salg. Det skal tas hensyn til markedssituasjonen, økonomi og byutvikling.

Mange er opptatt av boligsituasjonen i Bodø. Høyt prisnivå er trolig en medvirkende årsak til en stagnasjon i folketallet. Spesielt ungdommen har vansker med å skaffe seg egen bolig. Boligpolitikk er en krevende øvelse. Noen mener den nesten er fraværende i Bodø.

I saken om studentboligene har Studentinord og kommunen mulighet til å vise sitt samfunnsansvar og skape et samarbeidsprosjekt som gir flere studentboliger, men også et billig boligtilbud for ungdom og førstegangskjøpere (et «museskritt» i riktig retning), som har økonomisk og miljømessig bærekraft og som ivaretar andre hensyn og utfordringer.

En slik mulighet konkretiseres i følgende skisse:

  • Studentinord og Bodø kommune inngår en intensjons- /makeskifteavtale som innebærer at Studentinord tilbys et areal for bygging av minst150 nye studentboliger.
  • En av de 6 nevnte eiendommene i Mørkvedmarka (i Osphaugen opp mot og med atkomst til Skavdalsveien, den opprinnelige barneskoletomta) kan være aktuell til formålet.
  • Bodø kommune overtar studentboligene i Skavdalslia. Kommunen tilrettelegger selv for videresalg og gjenbruk til ungdomsboliger.
  • Dubletter slås sammen. Studentboligene konverteres og pusses opp (gjennom kjøpers egeninnsats) til rundt 40 middels store ungdomsboliger. Boligene selges til førstegangskjøpere til en pris som godt konkurrerer i markedet.
  • Boligtunet og fellesanlegg i Skavdalslia oppgraderes som en del av pakken, i samråd med naboskapet.

Realisering av verdiene i dagens bygningsmasse gir Studentinord en betydelig egenkapital til å kjøpe tomt og tilrettelegge for et nytt boligprosjekt. Det burde også være rom for netto tomtesalgsinntekter til kommunen, trolig fullt på høyde med forventninger ved salg av eiendommen i markedet.

Enkle overslag viser at skissen lar seg gjennomføre økonomisk. Dette betyr i så fall en bærekraftig ressursbruk med enda flere nye – og en rasjonell drift av – studentboliger. Et førtitalls ungdommer får mulighet til å kjøpe seg en rimelig bolig i Skavdalslia. De kan oppgraderes gjennom egeninnsats. I dette regnestykket er det potensial for tilfredsstillende kommunale tomtesalgsinntekter. Med andre ord: vinn – vinn – vinn.

Det blir spennende å se om Studentinord og kommunen her griper mulighetene til å sette bærekraftsmål 17 om samhandling og samskaping ut i livet.