Med bakgrunn i senere tids oppslag i media rundt Stormen hvor beskyldningene har haglet i alle retninger, ønsker Rådmannen å komme med noen faktaopplysninger fokusert på sak, nærmere bestemt prosessen rundt og valget av driftsmodell i Stormen.

Først litt bakgrunnsinformasjon. Et kommunalt foretak (Bodø kommune har nå fire stk : Stormen, Bodø Havn, Bodø Spektrum og Bodø Eiendom) drifter dels som en kommunal forvaltningsenhet, men også i mange situasjoner som en mer kommersiell (privat) aktør. Dette gjør at man må forholde seg til flere lov – og regelverk, ett sett utviklet for offentlig sektor, ett sett mer rettet mot privat sektor. Dette kan ofte være balansekunst på høyt nivå!

KF’ene ligger utenfor Rådmannens ansvar og myndighetsområde. De forholder seg til et styre som utpekes og rapporterer direkte til de folkevalgte i Bystyret.

Bodø kommune brukte mye penger på konsulentbistand i forhold til momshåndteringen rundt Stormen. Dette ble vurdert som nødvendig på grunn av de store beløpene som var i spill – opp mot 200 mill kroner. Først måtte man skaffe seg en oversikt over det rammeverk en ville måtte forholde seg til (Ernst & Young rapport 2011).

Mot slutten av 2012 valgte Rådmannen å engasjere det som da ble oppfattet som Norges fremste ekspert på momshåndtering rundt Kulturhus, advokat Finn Lervik. Bakgrunnen for denne vurderingen var hans praktiske erfaring og ledelse av driftskonseptet for «Molde kulturhus Plassen», samt at han var knyttet til verv og jobbet som rådgiver og samtalepartner for både Skatteetaten og Finansdepartementet på området.

I valget mellom driftsmodeller hadde man da i lengre tid jobbet etter et konsept kalt «utleiemodellen». Her skulle et nyopprettet kommunalt heleid selskap, Stormen Drift AS, på vegne av mange aktører i Stormen (Biblioteket, Stormen KF, NMFU, NOSO, Nord Norsk Jazz senter og eventuelle kommersielle aktører) håndtere forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av begge byggene i Kulturkvartalet (Bystyret februar 2013). Etter hvert ble det klart at kun NOSO etablerte seg i bygget som utenforstående aktør.

Det andre alternativet som da ble besluttet politisk med et stort forkus på endrede forutsetninger og viktigheten av korrekt mva håndtering (Bystyret mars 2014/Formannskapsmøte juni 2014) - var å tildele FDVU rollen til Stormen KF. Dette ble definert som «kompensasjonsmodellen».  Ansvaret for den videre driftsoverføringen ble altså på dette tidspunkt flyttet fra Rådmann til Stormen KF.

Drifter Stormen «ulovlig» og i strid med Bystyrets vedtak? NEI

Følgende er sakset fra en rapport levert april 2014 fra Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz (dvs advokat Finn Lervik):

«Det at Bodø Kulturhus KF trer inn i stedet for Stormen Drift AS vil ikke medføre vesentlige endringer i fradragsretten for inngående merverdiavgift for Bodø kommune».

Det er skapt et bilde i media av at det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye av merverdiavgiften på investeringsutgiftene kommunen får kompensert fordi Stormen konserthus «ulovlig» - dvs i strid med bystyrets vedtak - drives etter «kompensasjonsmodellen» i stedet for «utleiemodellen». Dette er ikke tilfelle. Konserthuset driftes ikke «ulovlig». Det avgjørende etter valg av modell er at man holder seg til prinsippene for valgt driftsform. Det gjør etter det Rådmannen oppfatter Stormen KF i sitt opplegg for daglig drift.

Usikkerheten knyttet til hvor mye av merverdiavgiften på investeringsutgiftene kommunen får kompensert skyldes Skatteetatens uventede strenge tolkning av merverdiavgiftskompensasjonsloven og forholdet til konkurransebestemmelsene i EØS-regelverket. Dette er også et regelverk som synes å være i kontinuerlig endring.

Vi liker å tro at i Finansdepartementet arbeider de klokeste, viktigste og beste hodene innenfor økonomifeltet i Norge. Dette er samfunnsøkonomer med lang erfaring. Allikevel brukte Finansdepartementet fem år – 5 år – altså vi gjentar fem år på å treffe en beslutning i forhold til momsproblematikken rundt Kilden i Kristiansand og Stavanger konserthus. Dette indikerer en viss kompleksitet i forhold til problemstillingen og at vi må forholde oss til et regelverk i denne saken som er alt annet enn krystallklart!

Stavanger og Kristiansand kommune risikerer tilbakebetaling av moms i størrelsesorden 550 mill kroner. For Bodø kommune anslås risikoen til ca 60 mill kroner.

Kan dette være en indikasjon på at Bodø kommune har gjort en del rett i sin håndtering av problemstillingene?

Stormen rundt Stormen de senere uker bærer preg av å være et sammensurium av personangrep, noen beskyldninger knyttet til sak men også en rekke skjulte agendaer. Rådmannen med stab gjør og vil gjøre følgende i forhold til de problemstillinger som er dratt fram i media:

  • Avklare og få en debatt blant de folkevalgte på rolle, ansvar og myndighet på såkalte styringsgrupper (SG) som er både politisk og administrativt satt sammen. Disse opererer i en vanskelig sfære mellom de politiske beslutningsorganene og Rådmannens administrasjon
  • Utarbeide en klarere Eierstyringsstrategi ovenfor selskaper eid av Bodø kommune. Deriblant gjensidig presisere krav og forventninger til hverandre med hensyn til strategier, retningslinjer, samarbeidsprinsipper, avrapporteringsrutiner som legger til rette for aktivt, forutsigbart og langsiktig eierskap
  • Støtte opp om å bidra i forhold til de utredninger som nå foretas av Kontrollutvalget og forvaltningsrevisjoner som skal gjøres av Bodø Havn KF og også mest sannsynlig Stormen KF
  • Øk & Finansavd følger også tett Finansdep behandling av tilsvar fra Kilden og Stavanger Konserthus, anmodningen rettet fra Norsk Kulturhusnettverk (110 kulturhus) mot samme Departement, og avdelingen jobber opp mot Kommunenes Sentralforbund for å få de til å engasjere seg i momsproblemstillingen rundt kulturhus i Norge.

Rolf Kåre Jensen                             Stephan Skjelvan           

Rådmann                                        Kommunaldirektør Økonomi & Finansavd