Store snømengder i Nord-Norge fører til at beitene i landsdelen er utilgjengelige for reinen. Om lag 160.000 rein er berørt av krisen som omfatter Nordland, Troms og Finnmark. Dette antallet tilsvarer 75 prosent av andelen tamrein i hele Norge. Nå må kraftfôr tilføres reinens kosthold for å sikre dyrevelferden for dyrene.

- Vanskelig økonomisk situasjon

- Jeg vil understreke at den beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg innebærer krisen en betydelig psykiske belastning for reineierne. For å sikre god dyrevelferd og framtidig produksjon, er jeg opptatt av at vi klarer å håndtere beitekrisen på en best mulig måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

God dialog med NRL

Landbruks- og matdepartementet skriver at de har hatt god dialog med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). De har nå kommet til enighet om en løsning på beitekrisen. Nå skal Forsvaret hjelpe til med transportering av fôr til reineiere som har rein langt unna vei.

Til nå er store deler av kriseberedskapsfondet for reindriften oppbrukt. I underkant av 10 millioner står igjen, men departementet mener dette er tilstrekkelig for å dekke støtte til innkjøp av kraftfôr for mars måned.

Avslutningsvis opplyser Landbruks- og matdepartementet at de vil vurdere situasjonen fortløpende og komme med flere tiltak i samråd med NRL om nødvendig.