Ved styremøte i Helgelandssykehuset HF 15. mars 2022, kan ett eneste styremedlem i Helgelandssykehuset HF ved sitt valg omgå tidligere helseminister Høies avgjørelse fra 27. januar 2020.

Et hovedsykehus med medisinsk faglig tyngde for Helgeland, skulle lokaliseres til Sandnessjøen og omegn, avgjorde helseministeren.

Vedtaket fra Rana 15. mars blir et «tomt» hovedsykehus, en postadresse, for tarmkreftkirurgien lokalisert til et lite akuttsykehus i Rana.

Hovedsykehus står tomt for et av de tyngre kirurgiske fagfelt for et regions-sykehus for regionen Helgeland.

Hvordan kan ledelsens ved HSYK HF stemme ut helseministerens avgjørelse? Hvordan kan dette skje?

Konsekvensen må bli:

Enten må Tarmkreftkirurgien konsekvent flyttes til Sandnessjøen, eller må behandlingen fortsettes i samhandling med Nordlandssykehuset i Bodø, med UNN i Tromsø og ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Blinkende varsellampe fra Overlegeforeningen:

«Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjoner og ansvar på styret, for gjennomføring av nasjonal sykehusstruktur og dimensjonering av sykehusene våre. Et ansvar som påføres medlemmene i styret ved begrenset innsikt i prosessen og til situasjoner hvor de i sterk grad kjenner seg ledet av administrasjonens framlegg. Evalueringen av Sykehuset Østfold har avdekket alvorlige mangler i dimensjoneringen og gjennomføringen av nybygg ved sykehusene våre.

Hvis større dele av bygningsmassen skal eller må erstattes havner vi i et dobbelt uføre; de nye byggene blir for små, men vi har likevel ikke råd til å betale dem. Resultatet er nybygg som er uegnede allerede ved åpning, og bidrar for en svekket økonomi som framtvinger et dårligere tilbud til pasientene. Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjonen og ansvaret på styret i de regionale helseforetakene, som sitter med begrenset innsikt i situasjonen, og lar seg villig lede av administrasjonens framlegg.

Vi kan ikke tillate oss å se at dette regime for byggeprosjekter av sykehusene våre blir videreført. Overlegeforeningen vil og må fortsette å avdekke resultatene av denne feilslåtte politiske forvaltningen.»

Ikke opp til direktøren

Det er ikke opp til adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Helgelandssykehuset å skjønnsmessig fordele kirurgiske og medisinske fagområder mellom et hovedsykehus for regionen Helgeland og et etablert sykehus med indremedisinsk akuttberedskap for Rana.

Det er ikke et åpent marked for direktør Hulda Gunnlaugsdottir, å skjønnsmessig fordele ulike spesialiteter, bl.a. tarmkreftkirurgi til et mindre sykehus i Rana.

Hovedsykehus for Helgeland

Utvikling for framtidige kirurgiske og medisinske fag ved et akuttsykehus på Helgeland, vil gi nye metoder til økt spesialisering, og teknologisk avanserte behandlingsformer. Utvikling som gjør sykehuset mer avhengige av kostbart og kompetansekrevende utstyr.

Økt kunnskap og teknologi gir større muligheter for nye behandlingsmetoder, mer nøyaktig diagnostikk og mer målrettet, effektiv og skånsom behandling. Flere og sykere pasienter kan behandles, og behandlingen kan gis uavhengig av alder. Mange nye behandlingsformer krever avansert og dyrt utstyr og tverrfaglig, høyt spesialiserte team av fagfolk.

En utvikling som i større grad vil gjøre hovedsykehuset for Helgeland, mer sentraliserende for Helgeland.

I generasjoner vil stort akuttsykehus/hovedsykehuset på Helgeland bli mer innrettet mot å gi effektiv, målrettet behandling for alle. En helseinstitusjon som vil bygges ut med fagstyrke for 87.000 helgelendinger framskrevet til 2060.

Konfliktfylt samarbeid over flere år.

Samarbeidet mellom enhetene, og mellom enhetsledelsen og foretaksledelsen, har vært konfliktfylt over lengre tid. Dette kan ha påvirket åpenhetskulturen, samhandlingen og samarbeidet mellom foretaksledelsen og enhetsledelsen internt i virksomheten. Den interne uenigheten har i perioder vært så tilspisset at det ser ut til å ha svekket helseforetakets samlede evne til å ivareta pasientsikkerhetsarbeidet på en tilstrekkelig måte.

Vider prosessarbeid av ledelse og Helseforetaket ved Helgelandssykehuset HF i Rana bør straks opphøre, inntil gjennomført flytting og ny reorganisering av Helgelandssykehuset HF er etablert i Sandnessjøen.