Ved utgangen av desember 2020 var 13,8 prosent av befolkningen i Nordland uføretrygdet. Det viser nye tall fra Nav. Det er til sammen 20.562 personer mellom 18 og 67 år.

Antall uføretrygdede har økt noe siden 2019, men økningen er lavere enn for landet som hele. Det betyr ikke at Nordland har noen grunn til å klappe seg selv på ryggen, for tallene peker på en svært uheldig utvikling.

Siden år 2000 har antall uføretrygdede i Nordland økt med 2.587. Og en stor del av den økningen er kommet blant unge arbeidstakere. Størst økning fra 2019 til 2020 var det for de mellom 40 og 44 år, men også i aldersgruppen 20–40 har antallet økt.

Dette er i utgangspunktet mennesker som skulle være i sin mest arbeidsføre alder, så statistikken innebærer en stor utfordring for både dem og nordlandsamfunnet.

Nordland er et fylke som fra før sliter med mangel på arbeidskraft, blant annet på grunn av stor utflytting av unge mennesker. Nordland er også et svært ressursrikt fylke, så denne mangelen på arbeidskraft er en alvorlig hindring for næringsutvikling, noe som gjør oss alle fattigere.

Det er også en stor belastning for den enkelte som havner utenfor arbeidslivet i ung alder. Det skaper et utenforskap som både kan skape psykiske og sosiale problemer. Å redusere antall unge uføre er derfor helt nødvendig, både for samfunnets og den enkeltes skyld.

Utviklingen går altså i motsatt retning, og det bekymrer direktør i Nav Nordland, Cathrine Stavnes. Vi er mest bekymret for de yngste som ikke har fått innpass i arbeidslivet, sier hun til AN, og innrømmer at Nav her har en jobb å gjøre.

Det er åpenbart korrekt, men det er også åpenbart at dette ikke er en jobb Nav kan gjøre alene. Her trengs det et større samarbeid, der både Nav, helsevesenet, utdanningsinstitusjonene og partene i arbeidslivet jobber sammen mot samme mål.

For eksempel er det store frafallet i videregående skole en åpenbar årsak til det unge utenforskapet. Her har Nordland lyktes godt de siste årene, men fremdeles er det for mange som ikke fullfører videregående.

Vi vet også at antall unge med psykiske lidelser øker. Det dreier seg ikke nødvendigvis om svært alvorlige diagnoser, men det kan være nok til at man ikke takler det ordinære arbeidslivets krav.

Her kan tilpasset arbeid være en løsning, men det betyr at helsevesenet må klargjøre flere for arbeid, og at ulike bedrifter må være villig til å ta inn ungdom som ikke har en fullverdig cv.

I en tid med økende koronaledighet er ikke det alltid like lett, men en gang er pandemien over og da må grep tas, enten frivillig eller ved en kombinasjon av gulrot og pisk fra statens side.