Det er snart valg i Norge – lokalvalg til kommune- og fylkesting. Hurra for alle de idealistene som stiller til valg og deltar for å gjøre lokalsamfunnet bedre!
Det er kirkevalg også – både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Den norske kirke har et bredt demokrati, og det er vårt mål at Kirken skal ledes på en måte som er åpen, demokratisk og inkluderende.
Kirkevalget kommer ofte litt i skyggen, sikkert fordi det ikke er så mye konflikt og politikk det handler om. Kirkevalget er ikke så spennende som det politiske! Og det er nok godt for kirken, for her skal det være rom for alle.
Det er to kirkelige valg: det lokale til menighetsrådet – og det regionale/nasjonale til bispedømmeråd og Kirkemøte.
Lokalt er det oftest 1 valgliste, og de som stiller der er folk som bryr seg om sin kirke i lokalsamfunnet, og er villige til å gjøre en jobb for å ta vare på den og på den aktiviteten som skjer. Det er innsatsvillige idealister, med hjerte for lokalsamfunnet sitt og kirken sin.
Min oppfordring er: stem på dem! Ta deg tid til å gi dem den støtten, selv om det ikke er et konfliktvalg. Stem på din kirke, og de som gjør en frivillig innsats for den!
Til det regionale/nasjonale valget vil du i Sør-Hålogaland bispedømme – som tilsvarer Nordland fylke – finne to lister. En fra nominasjonskomiteen, som er sammensatt fra menighetene i bispedømmet. Og en fra Åpen Folkekirke, som er en frittstående organisasjon innenfor Den norske kirke. Informasjon om kandidatene fra begge listene finnes på kirkens hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Diocese/?unitId=974764709
Bispedømmerådet vil sammen med biskopen lede bispedømmet i de neste 4 årene: Sammen med alle landets bispedømmeråd vil de utgjøre Kirkemøtet, som møtes hvert år og staker ut kursen for Den norske kirke videre. Siden vi nå har blitt selvstendig i forhold til staten, er det mange veivalg som ligger foran. Vær med og velge hvem som skal bli våre ledere! Du kan forhåndsstemme – eller du kan møte opp på valgdagen. Stem på din kirke!