Det framgår av en rapport fra forskningsprosjektet «Ageing at home», som har intervjuet 28 eldre i Steigen og Tana om hvordan det er å bli gammel og hvordan de opplever eldreomsorgen.

Et av funnene i prosjektet er at det er for ensidig fokus på fysisk helse i eldreomsorgen.

For å ha et godt liv, trenger eldre også meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner i hverdagen.

– De som opplever å ha disse behovene dekt, forteller om gjennomgående gode liv på tross av helseplager og at kroppen svekkes. Eldre som blir sittende lange dager alene uten å ha noe meningsfullt å ta seg til, har det derimot ikke så bra, uttaler forsker Helga Eggebø i en pressemelding fra Nordlandsforskning.

Ikke tid til prat

"Ageing at home" har undersøkt utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren. Prosjektet er finansiert med tre millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge.

Forskningsprosjektet viser at norsk eldreomsorg er god til å ta vare på den fysiske helsen til bestemor og bestefar. Å ta seg av praktiske utfordringer går også stort sett bra. Men tid til en prat eller en tur på kafé er det verre med.

– Vedtak om hjemmetjenester fokuserer på de kroppslige aspektene ved omsorgen. Sosial omsorg kan sies å være en blind flekk i organiseringen av omsorgsarbeidet, sier Eggebø.

Har ikke fokus

De tilsatte i hjemmetjenesten er klar over at meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner er viktig for hjemmeboende eldre, men opplever at jobbinstruksen fokuserer på andre oppgaver.   

– Noen etterspør at sosialarbeidere eller miljøterapeuter kunne ta seg av behovet for meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner, men disse faggruppene er dårlig representert i norsk eldreomsorg, opplyser Eggebø i pressemeldingen.

I følge forskerne skyldes ikke den blinde flekken i eldreomsorgen bare mangel på midler, selv om dette også er en faktor.

– Sosial omsorg er selvsagt delvis et spørsmål om tid og ressurser, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene er under press. Men det er også et spørsmål om fokus, oppmerksomhet og organisering, og her mener vi at det er viktig og mulig å få til forbedringer, understreker Eggebø.

Hun minner om at eldreomsorg ikke bare handler om enkeltskjebner, men om nasjonal folkehelse.

– Meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner er viktig for livskvaliteten til hver og en. Men det er også viktig i et folkehelseperspektiv. Med omsorg for både kroppen og sinnet, er det bedre sjanse for at vi holder oss friske og selvstendige så lenge som mulig, sier Helga Eggebø.