Forbudet mot å benytte piggtråd, for å regulere dyrs ferdsel, ble innført 1.1.2010 i forbindelse med ny dyrevelferdslov. I følge lovens §15 skal eksisterende gjerder, utføres eller oppføres, og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Videre står det at «Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

Nå har dette forbudet virket i over ti år. Men, mange steder er det fortsatt gamle gjerderester og piggtråd som ikke har noen funksjon lenger, men som er dødsfeller for dyr.

Mattilsynet kan gi pålegg om fjerning av piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i forbindelse med tilsyn, men bruk av piggtråd har ikke vært registreringspliktig. Mattilsynet har derfor ingen oversikt over hvor ulovlig piggtråd er brukt. Mattilsynet er altså avhengig av å få varsel om hvor disse gjerdene er, finne ut om disse er ulovlige og hvem som eventuelt skal fjerne disse.

Forarbeidene til loven sier følgende om piggtråd:
«Ved lovens ikrafttredelse vil det etter forslaget bli forbud mot å bruke piggtråd for å regulere dyrs ferdsel når nye gjerder settes opp. Eksisterende gjerder, også de med piggtråd, må vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsen i første punktum. Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd medfører imidlertid at piggtråd ikke kan brukes når materiale i gamle gjerder må skiftes ut. For eksisterende gjerder med piggtråd vil det imidlertid være naturlig å fastsette en overgangsperiode før slike må fjernes. Krav om fjerning av eksisterende piggrådgjerder, vil bli fastsatt med hjemmel i bestemmelsens tredje ledd.»

Som det står i forarbeidene ville det være naturlig med en overgangsperiode for fjerning av eldre piggtråd, men en slik overgangsperiode er fortsatt, etter ti år, ikke fastsatt.
Det er heller ikke utarbeidet forskrift for fjerning av piggtråd, slik paragrafens tredje ledd gir mulighet til.
Det er eieren av gjerdet/grunneier som har ansvar for å rydde opp, men når dette ikke gjøres bør staten ta et overordnet ansvar, spesielt på egen grunn.

En mulighet kan være å gi et ansvar for dette arbeidet til fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Staten selv er en stor grunneier slik at Statskog også bør involveres i arbeidet med oppryddingen, og gå foran som ett godt eksempel.