Det er store forskjeller på hva vi betaler i nettleie i Norge. Hovedårsaken til forskjellen skyldes antall kunder nettselskapet har å fordele regningen på, samt topografiske og klimatiske forhold. Med mange år som ordfører i Vågan (2011-2019) kommune og nå som gruppeleder for Høyre i Vågan, mener jeg det blir feil at det i hovedsak er adressen som skal avgjør hva kundene betaler i nettleie. Dette er en utfordring for store deler av Distrikts-Norge, også for området Lofoten. Det er i tillegg relativt enkelt å rett opp i disse skjevhetene, om man ønsker det!

Nå kan det ryddes opp i skjevhetene. Regjeringen og Stortinget har hatt en utjevning av nettleien på agendaen i lengre tid. Nå har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) forelagt et forslag til utjevning av nettleien i Norge, til Olje- og energidepartementet. Og nå er det forventet at statsbudsjettet det jobbes med i disse dager, vil presentere en løsning på hvordan regjeringen vil løse utfordringen med å kunne gi en likere nettleie. Jeg håper at den løsningen regjeringen faller ned på er omfattende og solid nok til at spørsmålet om likere nettleie nå finner en løsning, som Stortinget kan samle seg bak. Alternativet er at problemstillingen trekkes inn i den kommende valgkampen inn mot Stortingsvalget i 2021.

Den samlede årlige nettleien i Norge, sett bort fra Statnett, er på ca. 19 milliarder kroner. Distriktsenergi, som representerer de fleste nettselskapene i Norge, har regnet ut at dersom man bruker ca. 700 millioner kroner i året for å utjevne nettleien, er det ingen som skal måtte betale mer i nettleie enn 30 øre/kWh i Norge uansett hvor man bor. Kostnaden for den enkelte husholdningen med å oppnå dette, er en sum tilsvarer en liten tur på kaffe med to kopper kaffe og et par boller, eller ca. kr 180 pr husstand. Det er alt, og det kan hentes inn gjennom en forbrukeravgift som kan benyttes til å utjevne disse store forskjellene mellom by og land. En slik ordning, vil gi oss resultat at ingen i Norge, betaler en urimelig høy nettleie. Det vil være positivt for landets innbyggere, og for næringslivet. En utjevning på denne størrelsen bidrar til å senke nettleien til kundene av de 55 selskapene med høyest gjennomsnittlig nettleie i dag. Eller Ca. 560.000 nettkunder vil nyte godt av en slik utjevningsordning. Med dagens tariffsystem er det umulig for mange selskaper i distriktene å levere gjennomsnittstariff på strømnett til egne kunder, uansett hvor effektivt selskapet er.

Ta som eksempel Nord-Salten Kraft, det er et av landets mest effektive selskaper, ifølge NVE sine målinger, og "et av referanseselskapene i inntektsreguleringen" for strømnett selskapene. Men selskapet har likevel en av landets høyeste nettleier på grunn av få kunder å dele regningen på, samt krevende topografiske og klimatiske forhold. Nord-Salten Kraft har i 2020 en nettleie på 52,25 øre/Kwh, mens gjennomsnittlig nettleie i Norge (veid) er på 29,05 øre. I Lofoten er gjennomsnittlig nettleie på ca. kr 48 øre pr kwh– eller nærmere 4000 kr pr husstand i høyere nettleie pr år, enn snittet for landet. Det er også verdt å nevne at slik nettleien beregnes i dag, gir det langt på vei den høyeste nettleien i områder der det er mye produksjon av strøm. Det er underlig, at der man nærmest kan trekke ledningen bort til kraftstasjonen, der betaler man mer i nettleie, enn i områder som er uten kraftproduksjon. Det er like oppsiktsvekkende som om Lofotskreien skulle koste mye mer i butikken i Lofoten enn i Oslo! Det gjør den ikke, men fiskeprisene i dagligvarebutikkene er relativt like på en lavprisbutikk i Oslo eller i Svolvær! Det må gjøres noe med nettleien! En god løsning på likere nettleie vil trekke i riktig retning også i områdene som produserer mye energi for nasjonen, men likevel har høy nettleie.

En annen løsning, i teorien, på høyere nettleie i distriktene, kunne være at alle nettselskapene i Norge gjennom reguleringen ble tvunget sammen i et gigantisk nettselskap – slik som man har valgt å gjøre det for sentralnettet som staten eier. Da ville nettleien, teoretisk, også ha blitt ca. 30 øre pr Kwh for alle. Men da står man i fare for å redusere bedriftsmangfold, og på sikt flytte på viktige kompetansearbeidsplasser som i dag er spredt rundt i hele landet. Utfordringen som da sannsynlig ville oppstå i de ulike regionene, er svekket nærberedskap, og en svekkelse av utviklingsmulighetene i regioner som hadde mistet sine nettselskaper. Da hadde nyskapning, benchmarking og innovasjon som oppstår i et bedriftsmangfold, i en bransje i utvikling, forsvunnet. Viktige samfunnsaktører som bidrar i mange regioner med viktige kompetansearbeidsplasser hadde på sikt blitt redusert. Det vil på sikt kunne svekke regioner for positive utviklingsaktører. Det hadde kostet det samme for sluttbruker i økt årlig kostnad, ca. 180 kr, men man står da i fare for gjennom politiske bestemt regulering å påføre en negativ samfunnsutvikling. Det er bedre å utjevne nettleien, og la de selskapene som finner synergier for sine nettselskaper søke sammen på bakgrunn av muligheter for felles verdiskapning. Men la dem da eventuelt søke sammen på en utjevnet basis! Det å ha valgmuligheter, er en viktig verdi i seg selv!

Som en representant for Distrikts-Høyre vil jeg oppfordre statsråden og regjeringen til å komme distriktene i møte med en varig løsning på de store forskjellene i Norge på nettleien. Det vil da styrke lønnsomhet i næringslivet i distriktene av Norge. Områder som i dag har svært høy nettleie, vil hurtig være mer konkurransedyktige som lokalisering for nye arbeidsplasser i fremtiden. Vi må tilrettelegge for utvikling i distriktene av Norge – utjevning av nett tariff er målrettet og riktig virkemiddel som gir likere konkurransevilkår uansett hvor i landet fremtidens arbeidsplasser kan skapes!

Ta et krafttak for likere nettleie i statsbudsjettet 2021!