Gå til sidens hovedinnhold

Statlig finansiering av omsorgstjenestene må etableres i alle kommuner

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden 1. mai 2016 har 4 kommuner deltatt i forsøksordningen. Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning, og å sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg'-tenkning.

De fire kommunene som har deltatt i forsøket har lært av hverandre og fått svært tett oppfølging av Helsedirektoratet. De fire kommunene har fått økt sine kostnader, men de har fått utbetalt et mye høyere beløp fra staten i forsøket enn hva som er trukket ut av rammene deres. De har fått på plass en del verktøy samt tekning som i sum gjør at brukerne også er fornøyd.

De kommunene som har deltatt i ordningen er svært fornøyd, og fra 2021 utvides ordningen med ytterligere 6 kommuner. I tiden siden forsøket startet har forsøket vært viet mange meter med spalteplass av forutinntatte, ordningen har av kritikere vært nevnt som «dum og fordyrende».

KS har uttalt at det vil ikke være mulig for Helsedirektoratet å gi en tilsvarende tett oppfølging til mange kommuner, dersom dette forsøket skulle generaliseres etter avslutning av forsøket, samt at det er særdeles usannsynlig at staten vil akseptere å øke bevilgningene til hele kommunesektoren i denne størrelsesordenen.

Det har aldri vært et mål at ordningen skulle være billigere, men at tjenesten skulle være like på tvers av kommunegrensene.

Lødingen kommune er en av de nye som skal være med i ordningen, og i denne kommune var det et enstemmig kommunestyre som sa ja til å søke denne ordningen.

Kommunen har over mange år slitt med en omsorgstjeneste som har vært helt ute av kontroll, og hvor budsjettene har vært sett på som veiledende.Sammenligning av Kostra tall for kommuner i samme gruppe har vist at kommunens kostnader har vært svært mye høyere, dette av sammensatte årsaker. Blant annet har kommunen svært mange flere ressurskrevende brukere, og dette er kostnader som ikke dekkes fult ut av staten.

Kommunenhar fulgt med i forsøket og har et ønske om å få de verktøyer samt tilgang på erfaringene som kan bidra til at kommunens omsorgstjeneste blir like bra. Vi har også et ønske regningen for tjenesten skal betales fult ut av staten i fremtiden.

Hva er galt med at staten tar regningen?

FrP synes det er meget betenkelig at det finnes et snev av kritikk for å prøve ut ordninger som kan bidra til like tjenester over hele landet.

For FrP er det viktigste at brukerne kommer i fokus og ikke kommunens økonomi, det eneste rette er at en har like gode omsorgstjenestene i Lødingen som i Bærum.

Statens merforbruk i forsøkskommunene er beviset for at tjenesten ikke var til det beste for brukeren, men ut fra hva kommuneøkonomien kunne tåle i forsøkskommunene.

FrP er av den oppfatning av at det eneste rette er at staten ruller ut en ordning som sikrer at alle landets innbyggere får en lik omsorgstjeneste, uavhengig av postadressen.

Kommentarer til denne saken