... og jeg gleder meg!!

Kunnskapsdepartementet har kommet med løftet.

Kompetanseløftet skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til fagfolk /lærere med spesialpedagogisk kompetanse i alle landets skoler og barnehager. Arbeidet starter opp allerede nå i høst og regjeringen legger opp til endringer som over en tiårsperiode vil føre til et kompetanseløft innen det spesialpedagogiske feltet.

Kunnskapsminister Guri Melby sier at kompetanseløftet er et av flere tiltak som vil bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger den. Dette vil føre til at flere barn og unge får et godt pedagogisk tilbud – og at flere kan fullføre og bestå videregående opplæring.

Satsingen skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna/unge som trenger det og oppgavene til Statped (den statlige pedagogiske støttetjenesten) blir tydeligere og mer rettet mot barn/unge med varige og omfattende behov.

Kompetansesatsingen starter opp allerede i høst og det er satt av 25 millioner kroner til formålet. Erfaringer fra høstens oppstart vil legge grunnlaget for det videre arbeidet. Flere fylker skal delta i oppstarten.

Kompetanseløftet skal bli en varig ordning fra 2025, da vil det utgjøre 150-200 millioner kroner årlig.

Alt dette ifølge regjeringen.no.

Umiddelbart tenkte spesialpedagogen i meg YES!! Dette var bra! Endelig! Så ble jeg skeptisk...Dette er ikke kanskje all verdens midler, men det er en lovnad om satsing på noe så viktig som våre barn og unge. «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» er ei stortingsmelding som kom i 2019. Her var det blant annet snakk om å starte opp et omfattende kompetanseløft innen spesialpedagogikk. Med ei slik satsing kan de ansvarlige myndigheter bli flinkere til å sette inn rett tiltak tidsnok, slik at vi kan fange opp de som er i en gråsone. Ikke alle trenger vedtak for å ha behov for hjelp, men de kan likevel ha nytte av tilrettelegging og oppfølging. Da blir tilgjengeligheten av riktig kompetanse viktig slik at vi når målet om at færre skal havne i utenforskap.

Med utenforskap menes her manglende sosial tilknytning til jevnaldermiljøet og dermed mindre grad av deltakelse i samfunnet.

Min erfaring som spesialpedagog i grunnskolen er også at alle barn og unge har nytte av å ha spesialpedagogisk tilbud innen rekkevidde. Det skal være rom for alle og blikk for den enkelte gjennom hele utdanningsforløpet – fra barnehage og ut videregående skole.

Når den første gledesrusen har lagt seg hos meg, og jeg begynner å se nærmere på hva dette løftet byr på, viser et raskt overslag at 200 millioner delt på antall kommuner i Norge (356) utgjør det 1,78 millioner kroner per kommune i gjennomsnitt. Altså får Harstad kommune blir om lag 1 780 000,-. Dette skal igjen fordeles på alle skoler og barnehager i kommunen, noe som rundt regnet blir 253 000,- kroner per enhet for å drive lokal kompetanseheving og etterutdanning slik at visjonen om spesialpedagoger på hver skole og i hver barnehage skal innfris. Kan dette være tilstrekkelig for å nå målene?

Da blir det er kanskje naivt av meg å tro at verden skal bli en annen for de barna/ungdommene som står i fare for å havne i utenforskap. Å sette fokus på disse utfordringene er uansett viktig. La sola skinne på utfordringene. Da går det som med trollene i eventyrene; de sprekker.

Harstad kommune er ikke med nå i oppstarten. Per dags dato er det kun kommunene Lebesby og Gamvik som er med fra Troms og Finnmark

I HT lørdag 29.08. stod det et innlegg av Anna Bjørshol, direktør i Bufdir. «Store drømmer og like muligheter». Det tar for seg FN sin konvensjon der likestilling, inkludering, sosialisering, mm er tema. Bufdir skal starte et samarbeid med kommunene for å sikre at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal sikres like muligheter som alle andre. Innlegget er rettet mot elever i grunnskolen. Det er her et poeng at deltakelse også gjelder for fritiden. Det skal iverksettes opplæring og spres informasjon for å øke kommunens kunnskap slik at målene som er skissert kan oppnås. Det blir ikke sagt noe om hvor store midler det er snakk om eller varigheten av arbeidet.

Jeg har gledet meg før og er spent på fortsettelsen – hva kommer det ut av dette kompetanseløftet og Bufdir sine visjoner om like muligheter for alle? Jeg vil så gjerne at de store drømmene blir til realiteter for alle de det gjelder; nemlig våre barn og unge.