Skuffelsen var stor da regjeringen Støre la frem statsbudsjettet torsdag 6. oktober. E6 Sørfoldtunnelene ble ikke med i budsjettet for 2023 noe som Sørfold Arbeiderparti hadde store forventninger til. Samtidig som budsjettet ble lagt frem var E6 i Sørfold stengt. Dette er et prosjekt som har høy prioritet i Nordland og trekkes frem som det viktigste samferdselsprosjektet i landsdelen. Prosjektet er ferdig planlagt og har allerede stått for lenge på vent. Statens vegvesen har for første gang laget en prioriteringsliste over viktige veiprosjekt i landet og der stilte E6 Sørfoldtunnelene på en 3. plass. I Sørfold kommunestyre 20.10 uttrykte et enstemmig kommunestyre stor skuffelse at prosjektet ikke kom med, og da saken ble behandlet ble E6 i Sørfold stengt fordi det hadde løsnet en steinblokk fra taket i Aspfjordtunnelen. For Langtransportsjåfører, befolkning og reisende er det ikke unormalt at denne veistrekningen er stengt, særdeles på vinterstid.

Dagens E6 i Sørfold og da spesielt tunnelene holder ikke den standard som kreves i EU og i nasjonale forskrifter. Slik vi har forstått det er bruken av dagens E6 basert på en dispensasjon fra disse bestemmelsene. Mange innbyggere kjører denne strekningen daglig. På disse turene opplever vi svært ofte å måtte stoppe helt opp da to vogntog skal passere hverandre i tunnelene. I tunneler som er svingete og uoversiktlige er slike stopp forbundet med høy risiko. Statens vegvesen har nå nylig satt ned hastigheten i flere av tunnelene og det sier litt om faren som kan vente inne i tunnelene.

Flere tunneler på strekningen mangler midtstripe og ut fra størrelse på kjøretøyer er de fleste for smale. Utfordrende stigningsforhold har mange, men Kobbskartunnelen som teller 4457m er den lengste. Vi vet at lange og bratte tunneler gir økt fare for bremsebrann for store kjøretøy.

Brann er en reell fare. Dagens utrusting har store mangler og dermed er evnen til å håndtere brann i tunnel ikke tilfredsstillende på strekningen. I 2013 brant en trailer med brunost i Brattlitunnelen i det som var Tysfjord kommune. Det tok 4 dager å slokke denne brannen og tunnelen var etter det vi kjenner til stengt over en måned. Dersom en lignet hendelse skulle skje i en av våre tunneler i Sørfold vil Norge være delt i to. Omkjøringsalternativ vil være over Lofoten (svært begrenset fergekapasitet) eller Sverige. Dette vil gi om lag 11 timer i økt kjøretid. For Sørfold kommune og våre nabokommuner vil dette ha katastrofale følger i forhold til hverdag og beredskap. For Nord- Norge vil dette gi en uholdbar situasjon i forhold til samferdsel og gi store negative ringvirkninger for reiseliv og varetransport.

I tillegg mangler tunnelene nødsamband, slokkeutstyr, tilgang til slokkevann og annet utstyr som er et minimum i forhold til krav i dagens forskrifter.

Sørfold Arbeiderparti har en klar forventning til at regjering og storting vedtar oppstart og bygging av ny E6 Megården-Mørsvikbotn og at dette blir vedtatt i statsbudsjettet for 2023.